Czech Republic

Policie chytla dva Maročany na D1. Přijeli v návěsu zahraničního kamionu

„Na základì poznatku o možném vıskytu migrantù na dálnièním tìlese na 164,5 kilometru ve smìru jízdy na Prahu byly na místo vyslány hlídky cizinecké policie. Na místì zajistily dvì osoby, které sedìly v travním porostu u dálnièního tìlesa na okraji komunikace,“ popsala Èírtková.

Ve ètvrtek u dálnice D1 policisté zajistili dva nelegální migranty z Maroka. (26. listopadu 2020)

Oba cizinci uvedli, že pocházejí z Maroka. Muži jsou v Èesku bez cestovního dokladu a bez platného oprávnìní k pobytu a porušili také ochranné opatøení Ministerstva zdravotnictví Èeské republiky, protože nemají vıjimku vztahující se k ochranì zdraví pøed zavleèením onemocnìní covid-19.

„Oba muže jsme zajistili a eskortovali na odbor cizinecké policie, kde jsme s nimi provedli prvotní úkony v rámci správního øízení. Bylo zøejmé, že cizinci vstoupili na území Èeské republiky bez cestovního dokladu a pobıvali na našem území bez platného oprávnìní k pobytu,“ uvedl Oldøich Chaloupka, vedoucí odboru cizinecké policie Krajského øeditelství policie kraje Vysoèina.

Mužùm byly provedeny testy na koronavirus, které vyšly negativnì. Policisté se je pokusili ztotožnit, u jednoho z nich mají podezøení, že je mladistvı. 

Speciální vyšetøení v nemocnici to potvrdilo a mladík byl ve spolupráci s odborem sociálnì právní ochrany dìtí a na základì vydaného pøedbìžného opatøení Okresního soudu v Jihlavì umístìn do Vıchovného ústavu v Praze.

Druhého muže policie umístila do Zaøízení pro zajištìné cizince Vyšní Lhoty a zahájila s ním správní øízení ve vìci správního vyhoštìní z pøechodného pobytu na našem území. 

„V prùbìhu øízení oba cizinci uvedli, že do Èeské republiky pøicestovali v úkrytu návìsu kamionu, do kterého nastoupili na pøesnì neustanoveném místì na území Rakouska a cílem jejich cesty bylo území Spolkové republiky Nìmecko,“ dodala Èírtková. 

Další tøi Maroèany policisté zajistili taktéž u dálnice D1 na Vysoèinì v pondìlí. Muži na podvozku cestovali již z Rumunska a taktéž míøili do západní Evropy.

Football news:

Hector Bellerin: Arteta was like an older brother to me when he played at Arsenal. I was a little naughty
Chelsea are considering the option of a temporary appointment of Grant and the arrival of Tuchel in the summer in the event of Lampard's dismissal
Klopp responds to Clattenburg about refereeing: I don't play mind games. For various reasons, I am not Ferguson
Hertha's sporting director loves signing players. Just look at his smile!
Rooney confirmed as Derby County head coach
Barca's presidential election will not take place on January 24 due to anti-coronavirus restrictions
Zlatan on Covid: I tried to train at home, but immediately felt tired