logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Czech Republic

Policie stáhne elitní detektivy do Prahy, některé pobočky možná skončí

Podle informací MF DNES by se však zrušení regionálních poboèek nemuselo dotknout jen protimafiánské centrály (NCOZ), ale všech celorepublikovıch útvarù, které mají svá krajská pracovištì. Jde napøíklad o Útvar zvláštních èinností, kterı se stará o poøizování odposlechù. MF DNES to potvrdilo nìkolik zdrojù obeznámenıch s dìním uvnitø policie. Policejní prezidium na dotaz redakce do uzávìrky neodpovìdìlo.

Zeman: Mìly by zùstat

O snaze šéfa NCOZ Jiøího Mazánka „pøitáhnout si expozitury“ se zmínil i nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman v nedávném rozhovoru pro Lidové noviny, které na chystanou rekonstrukci policie upozornily jako první.

Na pøímı dotaz MF DNES však Zeman uvedl, že o plánu rušení expozitur nemá žádné informace. Z jeho døívìjších vyjádøení je však zøejmé, že setrvání krajskıch pracoviš podporuje. 

„Bylo dohodnuto, že organizaèní zmìny uvnitø Policie ÈR, vèetnì NCOZ, bude øešit pracovní skupina, ve které má státní zastupitelství dva zástupce. Proto považuji za pøedèasné vyjadøovat se ke zmìnám, které ještì nebyly v rámci pracovní skupiny projednány. Nad rámec toho však mohu øíci, že považuji za vhodné, aby celorepublikové útvary zùstaly v regionech zachovány,“ uvedl Zeman pøed èasem na twitterovém úètu svého úøadu.

Dìje se tak v dobì, kdy se expozitury NCOZ stávají uvnitø policie terèem kritiky pøedevším právì z krajskıch øeditelství. Ty si stìžují, že jim detašovaná pracovištì NCOZ nepomáhají s velkımi poèty hospodáøskıch kauz. „Od roku 2016 nemìly expozitury NCOZ jedinı vlastní novı spis v daòové oblasti,“ uvedl k tomu zdroj redakce.

Provázanost s politiky

Odstøihnutí celorepublikovıch útvarù od krajù má jedno oèividné minus: ještì více by se prohloubilo propojení policie s místní samosprávou. Krajská policejní øeditelství jsou samostatné úèetní jednotky s vlastním rozpoètem. A kraje èasto „svım“ policistùm pøispívají na nové vybavení.

Jen za poslední pùlrok napøíklad Kraj Vysoèina daroval tamní dopravní policii dvì nová auta v hodnotì pìt milionù korun, Pardubickı kraj poslal milion na vybavení policejního operaèního støediska a Jihoèeskı kraj daroval dva laserové rychlomìry v hodnotì pøes sedm set tisíc korun. Krajská øeditelství si jen s penìzi z prezidia nevystaèí a peníze od krajù potøebují. Logicky se tak vedení policie vyplatí bıt s pøedstaviteli regionu zadobøe.

A to nahrává spekulacím. Tøeba jako v roce 2010, kdy tehdejší moravskoslezskı hejtman Jaroslav Palas daroval krajskému øeditelství luxusní limuzínu Audi. Bylo to v dobì, kdy neúspìšnì vysvìtloval, kde vzal miliony na stavbu rozlehlého penzionu v Jeseníkách. 

Opozice tvrdila, že si hejtman chce „dárkem“ zavázat krajského policejního šéfa, pozdìji prezidenta Tomáše Tuhého. Policie se dušovala, že auto bude sloužit návštìvám kraje a nikoli Tuhému. Podezøení na propojení Tuhého a Palase však tehdy nikdo nedokázal. A pøi provìøování Palasovıch realitních akvizic pak policie došla k závìru, že si politik na penzion vydìlat nemohl a platil jeho stavbu z èernıch penìz, pøípad ale odložila.

Osobní známosti

Další faktor vedle darù je osobní známost. Krajskı policejní šéf se s hejtmanem potkává na øadì oficiálních i neoficiálních akcí. Mimo jiné i z toho dùvodu – zpøetrhání vazeb mezi vedením policie a kraje – se èas od èasu mìní krajští policejní šéfové.

Jak mùže pøílišná provázanost policie s politiky dopadnout, nedávno ukázala kauza Vidkun, která se brzy dostane k soudu. V pøípadu je mezi obvinìnımi i bıvalı hejtman Olomouckého kraje Jiøí Rozboøil nebo námìstek krajského policejního šéfa Karel Kadlec. Kauzu vyšetøovala ÚOOZ. Pøedstava, že by pøípad vyšetøoval nìkterı z podøízenıch Karla Kadlece na olomouckém policejním øeditelství, aniž by se o tom Kadlec dovìdìl, nepùsobí pøíliš vìrohodnì. 

All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO