Czech Republic

Polsko se topí v ilegálním německém odpadu, ekologové chtějí dovoz zakázat

K zemím, které Polsko hojnì používají pro odbyt svého odpadu, patøí napøíklad Itálie, Rakousko èi Británie. Jsou ale daleko za Nìmeckem, jež se na jeho dovozu podílí až sedmdesáti procenty.

Nìmecká strana Levice uvedla, že Nìmecko v roce 2018 vyvezlo do Polska asi 250 tisíc tun odpadu. Navíc tam zasílá takovı, jenž nepodléhá tak pøísnému dohledu úøadù, jako je napøíklad papír nebo plast.

Ten lze totiž v rámci Evropské unie pøepravovat bez ohlašovací povinnosti, což znamená, že jeho množství není registrováno.

„Provozovatelé navíc èasto nemají povolení k pøijímání nebo recyklaci druhu odpadu, jenž dostávají, což znamená, že se do Polska èasto dostává nelegálnì,“ øíká Beata Merendaová z Dolnoslezského inspekèního úøadu, jenž kontroluje dovezenı odpad kolem mìsta Vratislav.

Podvodníci ví, jak naøízení obejít

„Jsme skládkou Evropy,“ líèí Piotr Barczak z polské organizace pro ochranu životního prostøedí Zero Waste. Zatímco s recyklovatelnım materiálem lze v EU volnì obchodovat s povolením, lidé zapojení do obchodování s nelegálním odpadem podle Merendaové vìdí, jak tento systém oklamat.

„Napøíklad ho deklarují jako plastovı odpad, pøestože ve skuteènosti pøepravují odpad z domácností nebo nefunkèní stará vozidla,“ uvedla.

Podle expertù je tìžké odhadnout, kolik tisíc tun se dostalo pøes hranice bez povšimnutí nebo pod falešnım oznaèením.

Merendaová popsala, že z pøibližnì dvaceti namátkovıch kontrol, které její agentura provedla v roce 2019, ve ètrnácti pøípadech odhalila nelegální dovoz kalù, zdravotnického odpadu a netøídìného domácího odpadu.

„Nìmecké spoleènosti mohou snížit své náklady na likvidaci odpadu o polovinu, pokud ho exportují do Polska. A nìkteøí Poláci ho s radostí pøijímají,“ líèí pro stanici Deutsche Welle Merendaová.

Lukrativní obchod pro všechny

„Je to lukrativní obchod pro obì strany, i když porušující zákon,“ øíká Grzegorz Wielgosniski z Lodžské technické univerzity. Polské spoleènosti podle nìj èasto nabízí pøevzetí plastu od nìmeckıch provozovatelù a získají povolení, podle kterého budou tento odpad recyklovat.

„Ale kromì pozemku a možná bagru na vykládku odpadu nemají tyto spoleènosti nic, co je zapotøebí pro další recyklaci,“ øíká Wielgosniski. „Zda na to mají zaøízení, odpovìdnı orgán nekontroloval, a pøesto vydal povolení. V takovém pøípadì se odpad obvykle jednoduše spaluje,“ líèí.

Místo využívání moderních spaloven a technologií spalování ale spoleènosti horu odpadu podle Wielgosniského èasto prostì zapálí, protože tak ušetøí peníze. Velká èást zbytkù materiálu ale obsahuje øadu chemikálií, což má samozøejmì negativní dùsledek jak na lidi, tak na životní prostøedí.

Vláda nedìlá dost, zuøí ekologové

Barczak ze Zero Waste tvrdí, že polská vláda nedìlá v boji s trestnou èinností v oblasti nakládání s odpadem dost. „Vydávají pøíliš mnoho povolení a kontroly jsou laxní,“ øíká. „O to, co se stane s jejich odpadem, se musí zajímat i Nìmci, ale je jim to jedno,“ dodává.

Polští ekologové apelují na vládu, aby úplnì zakázala dovoz odpadu ze zahranièí, protože zemì už nezvládá zpracovávat ani svùj vlastní. „V zemi chybí zaøízení na recyklaci a likvidaci,“ øíká Barczak.

„Ti, kdo odpad vyrobili, by mìli pøevzít odpovìdnost za jeho zneškodnìní a nemìli by tuto odpovìdnost pøesouvat na chudší zemì, kde jsou náklady na zneškodòování nižší, jako právì v Polsku,“ uvedl. Obává se však, že pokud budou ceny v Polsku nadále nižší, bude obchod s odpadem na vzestupu.

Nelegální odpad ze zahranièí ale v poslední dobì stále èastìji konèí také v Èesku. Loni v záøí to uvedlo ministerstvo vnitra, podle kterého se Èesko stává jednou z cílovıch zemí, kam organizované zloèinecké skupiny pøepravují odpady k uložení nebo jejich další likvidaci.

V roce 2019 bylo v rámci Celní správy ÈR zjištìno 52 pøeprav s podezøením na porušení pøedpisù v oblasti pøeshranièní pøepravy odpadù, což je více než dvojnásobek oproti roku 2018. Reálnì ale budou èísla ještì vyšší, protože odhalit všechny dodávky se nepodaøí.

Football news:

Real Madrid snapped a 5-game winning streak with a draw with Sociedad
Neymar is likely to miss the Barcelona game. PSG don't want to take any chances
Real Madrid conceded for the first time in 5 matches
Miranchuk about Bergamo: They start to find out in a cafe, come up with a smile and say: Forza Atalanta!
Maldini on buying out Tomori for 28 million euros: Too expensive. Milan will discuss everything with Chelsea
Raiola requested a salary of 10 million euros and a 1-2-year contract for Donnarumma from Milan. Chelsea and PSG player of Interest
Mauricio Pochettino: Mbappe only needs time to fill out his CV. He is already among the best