Czech Republic

Polsko slíbilo, že příští týden odpoví na požadavky ČR ohledně pokračování těžby v dole Turów

Pro ÈR je zásadní pøíslib hrazení veškerıch dalších nákladù, které Èesku v souvislosti s èinností vzniknou. Ministerstva a kraj to po páteèním bilaterálním jednání uvedly v tiskové zprávì.

Koncem záøí èeská strana podala kvùli rozšiøování dolu podnìt k Evropské komisi. Je pøesvìdèena, že Polsko v souvislosti s prodloužením a rozšíøením povolení tìžební èinnosti nesplnilo povinnosti vyplıvající ze ètyø evropskıch smìrnic i pøímo ze smlouvy o Evropské unii. O záležitosti pøed dvìma tıdny poprvé jednali spoleènì zástupci Èeska, Polska a Evropské komise.

Èesko opakovanì žádalo, aby Polsko nepokraèovalo v další tìžební èinnosti v dole Turów, dokud nebude zajištìno a prokázáno, že se tak dìje v souladu s požadavky unijní legislativy a že se v dùsledku tìžby nezhoršuje životní prostøedí, zejména co se tıèe hladiny podzemních vod v Èesku.

„Polská strana pøislíbila konkrétní reakce na naše požadavky, vèetnì termínù, a to již v prùbìhu pøíštího tıdne. Na jejich základì se rozhodneme, jak bude pokraèovat naše vzájemná komunikace dál,“ uvedl námìstek ministerstva životního prostøedí Vladislav Smrž. 

„Porušení unijního práva ze strany Polska je v øadì ohledù podle nás zøejmé. Pokud se nedohodneme na mimosoudním øešení, bude nás muset rozsoudit Soudní dvùr EU,“ dodal námìstek ministra zahranièí a zmocnìnec ÈR pro jednání u Soudního dvora EU Martin Smolek.

Libereckı hejtman Martin Pùta (Starostové pro Libereckı kraj) uvítal, že polská strana v pátek pøislíbila vybudovat protiprachovı a protihlukovı ochrannı val. Za Polsko se páteèního jednání zúèastnili zástupci ministerstva klimatu a životního prostøedí i skupiny PGE, jež dùl a elektrárnu Turów vlastní.

Ministr životního prostøedí Richard Brabec (ANO) pøed dvìma tıdny zopakoval, že Èesko má od Polska jen dílèí informace k prodloužení tìžby v dole Turów a že není jeho cílem dosáhnout úplného zastavení tìžby. Jde mu o to, aby se dobıvalo za takovıch podmínek, které budou znamenat co nejmenší negativní vlivy na životní prostøedí, a aby Polsko pøevzalo zodpovìdnost za náhrady za škody, které by Èesku kvùli pokraèování tìžby pravdìpodobnì vznikly.

Dùl Turów zásobuje uhlím hlavnì sousední elektrárnu a skupina PGE tam chce tìžit do roku 2044. Dùl by se mìl rozšíøit až na 30 kilometrù ètvereèních, Poláci plánují tìžit až do hloubky 330 metrù pod úrovní okolního terénu. Polské úøady v bøeznu pøes námitky sousedù o šest let prodloužily spoleènosti PGE koncesi na tìžbu, která by jinak v dubnu skonèila.

Football news:

Wegorst-the first in the history of Wolfsburg to score 12 goals in the 1st round of the Bundesliga. He is in the top 3 of the goalscoring race
Bounou is the second goalkeeper of Sevilla after Palop, who blocked 2 + penalties in the La Liga season
Frank Lampard: Back in December, Chelsea were in great shape. I am concerned that we lost it so quickly
Rodgers on Leicester's fight for the championship: It's too early to say, but in the first half of the season we played consistently and at a high level
Only in one season in the Abramovich era did Chelsea score fewer points after 19 rounds than they do now. Then Mourinho was sacked after 16 games
Werner has not scored in 11 games in the Premier League. He has 1 goal in his last 15 games for Chelsea
Manchester United are ready to offer 12 million euros for defender Lance Medina. In September, he was called up to the Argentina national team for the first time