Czech Republic

Pomoc hlavně nejpostiženějším zemím? Pro Česko nefér, vytkl Babiš EU

Babišovi se nelíbí také princip, že si peníze pùjèí Evropská unie jako celek. Øekl to v úterı novináøùm po jednání premiérù visegrádské ètyøky (V4) s nìmeckou kancléøkou Angelou Merkelovou.

Èesko podle Babiše vyšlo z pandemie dobøe, protože na ni dokázalo rychle zareagovat. „Bylo by nespravedlivé, kdybychom kvùli tomu, že jsme byli úspìšní, byli penalizováni,“ øekl premiér.

Vadí mu i to, že by si peníze mìla pùjèit EU jako celek, protože podle nìj není vyøešena otázka ruèení za pùjèku a Èesko by nemìlo doplácet na to, že na rozdíl od jinıch zemí je po jeho dluhopisech poptávka. Podle Babiše se v EU povede o francouzsko-nìmeckém návrhu ještì tvrdá debata.

Merkelová s francouzskım prezidentem Emmanuelem Macronem v pondìlí oznámili zámìr vytvoøit evropskı program na hospodáøskou obnovu po krizi zpùsobené koronavirem. Podporu z fondu mají dostávat zemì a sektory nejhùøe postižené pandemií. Na vzniku fondu se musí dohodnout všechny zemì sedmadvacítky.

Peníze, které si EU má svım jménem pùjèit na finanèních trzích a které pak bude splácet v horizontu nìkolika desítek let, podle Berlína a Paøíže zlepší konkurenceschopnost evropského hospodáøství a podpoøí mimo jiné investice do digitalizace a ekologie. Právì k modernizaci v tìchto dvou oblastech se spoleèné prohlášení vıslovnì hlásí.

Babiš v úterı øekl, že by považoval za logické, kdyby si EU pùjèila jen tolik, o kolik se propadnou pøíjmy do víceletého finanèního rámce unie kvùli propadu HDP jednotlivıch èlenskıch státù. Odhadl to na 110 miliard eur.

Zdùraznil také, že peníze z fondu by se mìly poskytovat formou dotací. O pùjèky se podle nìj mohou ucházet jednotlivé èlenské státy na finanèních trzích podle toho, jak investoøi hodnotí stabilitu jejich ekonomiky a veøejnıch financí

Football news:

Showsport supports the journalist Ivan Safronov, accused of treason. This is a very suspicious case
Mario Gomez, Pizarro, Emre, lomberts and other heroes who finished their careers this summer
Dyer was suspended for 4 matches for a brawl with a fan in the stands
Jorginho is unhappy that he doesn't play enough at Chelsea. Sarri wants to invite him to Juventus
The crazy story of the referee who forgot the rules and gave 16 extra penalties. All because of the new rules of the series
Havertz told Bayer that he wanted to leave. Chelsea is ready to pay 70+30 million euros for it
Spartak-Lokomotiv: who will win?