Czech Republic

Pomoc jen některým? Dopravci chtějí kompenzace i za komerční spoje

Zhruba 300 milionù korun má smìøovat spoleènostem, které jezdí v takzvaném závazku veøejné služby na dálkovıch tratích, tedy na objednávku státu. Netıká se tak regionální dopravy, kterou objednávají jednotlivé kraje a poté dopravcù, jejichž spoje neobjednává ani stát, ani kraj. Prakticky tak jde o jedinou linku mezi Prahou a Ostravou na které jako jediné funguje konkurenèní prostøedí a kde se dopravci uživí i bez dotací. 

„Souèasná krize nemùže bıt vnímána jako pøíležitost zbavit se soukromıch dopravcù a znièit tak souèasné soutìžní prostøedí na železnici,“ uvedl Neil Brooks, generální tajemník asociace, která kromì èeského Leo Expressu a RegioJetu sdružuje napøíklad rakouskı Westbahn provozující dopravu mezi Vídní a Salcburkem, nebo nìmecké dopravce Transdev a železnièní divizi pøevážnì autobusového gigantu Flixtrain. Podle asociace tím èeská strana porušuje evropská pravidla veøejné soutìže. 

Ministerstvo dopravy se ale hájí tím, že zvažovanou podporu plánuje udìlit pouze dopravcùm, u kterıch si objednává pøepravní služby a že takovıto postup evropské regule umožòují. Protože náklady na námi objednávanou èinnost nebyly vedle kompenzace kryty sníženımi tržbami, rozhodli jsme o pomoci, která má vzniklé propady sanovat,“ øekl MF DNES mluvèí ministerstva Tomáš Lukašík.

Zatímco objednaní dopravci tedy museli bìhem koronavirové karantény jezdit i s prázdnımi vlaky, soukromníci podnikající na komerèní riziko se mohli svobodnì rozhodnout, zda budou ekonomicky neefektivní dopravu provozovat i bìhem karantény. 

Náhrady se mají tıkat pouze období, kdy na jaøe platil vıjimeènı stav. Konkrétnì jde tedy o 67 dní pøesto, že vıpadek cestujících v omezené míøe trval i poté. Koronavirovou karanténu oznaèují jako hlavního viníka bezmála dvoumiliardové ztráty z pololetního hospodaøení Èeské dráhy. Pøed koronavirovou pandemií totiž státem vlastnìnı dopravce dosahoval slušného zisku.  Stamilionové škody hlásili i soukromí dopravci. Bìhem bøezna a Dubna totiž poèet cestujících klesl témìø o 90 procent. 

Football news:

Carragher on Mourinho: they Said his football was from a different era. If he won the Premier League, it would be great
Gennaro Gattuso: Napoli need to play above all praise to beat real Sociedad
Neymar was substituted in the 26th minute of the match against Istanbul due to injury. He was crying
Juventus shares have risen four times in five years. Ronaldo-this is only one of the reasons
Gary Neville: Mourinho gives Tottenham the confidence to win the Premier League. Jose is only Interested in winning
Rivaldo: I'm not sure about Barcelona's chances of winning the Champions League
Toni Kroos: there was always a party at Bayern after away games in the Champions League. It was annoying