Czech Republic

Práce na D1 letos končí. Ředitelství silnic a dálnic dostane navíc miliardy

Podle generálního øeditele ØSD Radka Mátla by bez navıšení rozpoètu nebylo možné dokonèit všechny plánované práce.

„Bylo nìjaké riziko, že nìkteré akce nebudeme moci realizovat v rozsahu, jak jsme pøedpokládali. Naštìstí v prùbìhu roku došlo k navıšení, to znamená, byli jsme schopni zvládnout všechny naplánované práce,“ øekl Mátl.

Podle plánu skonèí v nedìli dopravní omezení na opravovaném úseku mezi exity 141 a 146 u Velkého Meziøíèí. Jeho souèástí je 425 metrù dlouhı most Vysoèina, kterı je vıškou 77,5 metrù nejvyšší most na dálnici D1. Oprava úseku, kterou za 1,583 miliardy korun provádí spoleènost Metrostav, zaèala v dubnu 2019.

Souèástí prací na úseku byla rekonstrukce jednotlivıch èástí mostu vèetnì zesílení jeho hlavní nosné konstrukce. Mostovka se rozšíøila o 75 centimetrù v každém jízdním smìru, což pøi budoucích opravách mostu umožní automobilùm jízdu v obou smìrech dvìma pruhy. Most pøes údolí Oslavy tvoøí dvì soubìžné konstrukce, každá pro jeden smìr dálnice.

Pøed opravovanım mostem se zejména v druhé polovinì loòského roku èasto tvoøily kolony. Oba smìry mìly k dispozici dohromady jen tøi jízdní pruhy. A v dobì svaøování na jednom z mostù bylo tøeba svést dopravu na most druhı, aby vibrace z dopravy nebránily kvalitì provádìnému svaøování. Jezdilo se tak jen v jednom pruhu každım smìrem.

Pøipraveno je 198 sypacích vozù

K 6. prosinci plánuje ØSD ukonèit práce také u Humpolce, na úseku mezi 81. a 90. kilometrem. Vzhledem k chladnému poèasí je podle ministra dopravy Karla Havlíèka (za ANO) pøipraveno 198 sypacích vozù, aby udržely dálnici sjízdnou.

„Na 90. kilometru trvale stojí nìkolik sypaèù, a je plus pìt, plus deset, minus jedna, prostì kdyby se nìco stalo, jsou pøipraveni v tom kritickém úseku vyrazit za nìkolik desítek sekund,“ øekl Havlíèek.

Na Vysoèinì se letos dálnice modernizovala i mezi Humpolcem a Vìtrnım Jeníkovem mezi exity 90 a 104. Letošní èást prací tam skonèila 22. listopadu.

Modernizace D1 má bıt hotová za rok

Zjara se tam stavbaøi ještì asi na mìsíc vrátí, aby dokonèili úpravu støedního dìlicího pásu.

Pracovat se bude znovu i mezi Koberovicemi a Humpolcem, kde je pøed dokonèením jen jeden jízdní pás. Druhı jízdní pás bude pøíští rok tøeba zrekonstruovat také mezi Velkım Beranovem a Mìøínem.

Modernizace celé dálnice D1 mezi Prahou a Brnem má skonèit na podzim pøíštího roku. Po zimní pøestávce se zaène pracovat zøejmì na pøelomu února a bøezna.

20. listopadu 2020

Football news:

Abraham Grant: No one has contacted me from Chelsea. I believe that Lampard will do his job
Andrea Pirlo: Thanks to Conte, I wanted to become a coach. There is a lot of respect and sympathy between us
Gian Piero Gasperini: Miranchuk's goal is to find stability. I have to adapt to his characteristics
Rubiales apologized for the lack of a replay of the moment with the check of the game with the hand of the defender Athletic in the match with Real Madrid
Guardiola on the ban on hugs after goals: The reason for this situation in the UK is not in the players, come on
You can also hand over tickets for Euro and return the money (if the matches are postponed in March, everything will burn out). Instructions
Mark Clattenburg: Klopp knows what he's doing, he's incredibly smart. Jurgen is bad at losing, he and Ferguson have more in common than he realizes