logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Czech Republic

Přežil holokaust, zabije ho ale možná trh. Invalidu chtějí v USA vystěhovat

Rishin o vlásek unikl nacistickému masakru Židù na Ukrajinì v roce 1941. S rodièi se mu podaøilo odjet do Uzbekistánu. Tamní pøíbytek musel obnovovat po zemìtøesení v roce 1966. V roce 1998 z Uzbekistánu odcestoval, protože zemí zmítala obèanská válka. „Podruhé jsme vše opustili,“ vzpomíná. 

Novı domov našel v kalifornském mìstì Alameda, kde jej vøele pøivítali. Ve skromném bytì se dvìma ložnicemi žil s manželkou Valentinou a synem Yaroslavem. Na nájem mu jako jinım chudım pøispíval stát. 

Majitelé bytu Margaret Tamová a její syn Spencer ale loni v srpnu oznámili, že nájemné zvedají z 2 520 na 3 200 dolarù (témìø 75 000 Kè). Podle Rishina zcela neoèekávanì. O dva tıdny pozdìji mu napsali, že se mají všichni do 90 dnù vystìhovat. Tedy v dobì, kdy Yaroslav umíral na rakovinu. 

„Nyní èelí hrozbì, kterou se bojí, že nepøežije: jeho paní domácí ho vystìhovává, aby si nastìhovala bohatší nájemníky,“ napsal britskı deník The Guardian. Bez podrobností upozornil, že Rishin má zdravotní postižení. 

Rishin zdùrazòuje, že nemá kam jít a k bytu s knihovnou je vzpomínkami i jinak emoènì vázán. Celı život toužil po stabilním bezpeèném domovì, kterı si vybudoval až v Kalifornii. „Je to pro mì všechno. Nemám nic jiného,“ uvedl. 

„Jsem starı muž. Nestydíte se? Nevìøíte na férovost? Nemají duši ani srdce,“ pronesl na adresu Tamovıch. Dodal, že kvùli problému upadl do silné deprese. 

„Je to jako vystìhovat nìkoho do jeho hrobu,“ míní Rishinova dcera Svetlana. Právì u ní ale mùže Rishin dožít, namítá Tamová. 

„Nejsem monstrum“

Rishin a Valentina se potkali v Uzbekistánu na univerzitì ve svıch 19 letech. Od té doby se neodlouèili, Rishin však Valentinu nedávno pochoval. 

Yaroslav zemøel v dubnu v 57 letech v Rishinovì bytì. Pøed tím se strachoval, že poslední dny stráví na ulici. „Úplnì to mého bratra pøipravilo o klidnı konec života,“ øekla Svetlana. „Bylo to velmi kruté,“ doplnila. 

Tamová už Rishinovi poslala nìkolik vızev k vystìhování. Hájí se, že chce jen úètovat tržní nájemné. Tvrdí, že Rishin je v domì posledním nájemcem se státní podporou. 

„Nejsem monstrum,“ reaguje Tamová, která bydlí v sousedním státì Arizona. „Nejsem chamtivı pronajímatel, ale chci vydìlávat, když ze zákona mohu,“ poznamenala. 

„Protože je nìkdo nemocnı, máte nájemné zdarma?,“ odpovìdìla na otázku, proè se snažila byt uvolnit i v dobì, kdy Yaroslav umíral. 

„Je to smutnı pøíbìh, (ale) já mu nemohu pomoct,“ dodala s tím, že nemá povinnost Rishina v bytì nechat. Po vyklizení a rekonstrukci ji prı mohou prostory vynášet mnohem víc. 

„Nikdy jsem nevidìla nic tak skandálního“

„Mám spoustu klientù seniorù, ale nikdy jsem nevidìla nic tak skandálního,“ udeøila právnièka nájemníkù Sarah McCrackenová, která zastupuje i Rishina. „Je to znepokojující a nesmyslné. Tento muž je 87letı pøeživší holokaustu… kterı zažil všechny druhy traumat,“ pøipomnìla. 

Záznamy ukazují, že Tamová Rishina nepravdivì obvinila, že nezaplatil nájem vèas. Žádala proto penále 75 dolarù. Pozdìji to, co zaèalo vypadat jako ošklivá šikana, kvalifikovala jako „chybu“. 

Spor øeší soudy. Rishin se brání i tvrzením, že se Tamová dopouští diskriminace proti chudım postiženım imigrantùm. Údajnì rodinì øekla, že nepatøí do luxusní lokality. 

Tamová obvinìní popøela s tím, že má více handicapovanıch nájemníkù. Rishina chce vystìhovat, aby se zbavila nájemníkù se státní podporou a zvıšila nájmy. 

Nájemci s podporou mají v Alamedì jen minimální ochranu a málo majitelù nemovitostí pøijímá poukazy, které dostávají od státu. 

V Kalifornii jsou obecnì vysoké nájmy a rozšíøené bezdomovectví. A také tendence k vytlaèování (pùvodních) nízkopøíjmovıch vrstev. Pøedloni v San Franciscu zemøela ve 100 letech Iris Canadaová, kterou od roku 2014 chtìli vystìhovat z bytu, kde žila pøes 50 let. Mrtvici dostala mìsíc poté, co soudní spor prohrála. 

Šponování cen nemovitostí a bytová krize sužují øadu západních metropolí vèetnì Prahy. V Berlínì proto plánují zmrazit nájemné na pìt let. Uvažují i o vyvlastnìní bytù velkım majitelùm

All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO