Czech Republic

Přibývá cizinců s virem HIV, za deset let jich je v Česku dvojnásobek

Bìhem deseti mìsícù roku 2020 pøibylo mezi cizinci o 15 pøípadù viru HIV než za celı loòskı rok. Poèet také pøesáhl dosavadní maximum 87 z roku 2016. O statistikách v úterı informoval Vratislav Nìmeèek ze Státního zdravotního ústavu.

Mezi HIV pozitivními cizinci v Èechách jsou nejèastìji, zhruba v 75 procentech pøípadù, obyvatelé zemí støední a vıchodní Evropy. Pøedevším z Ukrajiny, Slovenska a Ruska. Mnozí z nich také nemají v Èesku zdravotní pojištìní, a tak je podle Nìmeèka není možné léèit. „Poskytne se jim neodkladná péèe, ale ne setrvalá léèba. Øada z nich se vrací zpátky domù, nìkteøí si pojištìní zajistí a pak mohou bıt léèeni,“ uvedl Nìmeèek.

Nové pøípady nákazy HIV v Èesku
Rokobèané ÈR
cizinci s dlouhodobım pobytem
20004513
2010
139 41
2016
19987
2019
14973
2020*12388
* do 31.10.                           Zdroj: Národní referenèní laboratoø pro HIV/AIDS, SZÚ

U domácí populace i cizincù je nejèastìji uvádìn pøenos sexuální cestou, pøedevším v homosexuální komunitì. U obèanù ÈR tvoøil v letech 2015 až 2019 asi 79 procent, u cizincù 55 procent. U cizincù je èastìjší heterosexuální pøenos (v 35 procentech pøípadù), u domácí populace byl tento zpùsob zaznamenán v 16 procentech. Vyšší podíl je u cizincù pøi nákaze mezi injekèními uživateli drog.

Z 211 novıch pøípadù bylo letos 173 mužù a 38 žen. Prùmìrnı vìk novì zjištìnıch byl 37,4 roku. U 34 lidí se nákaza zjistila pozdì, tedy až ve stadiu, kdy propukla nemoc AIDS. Na ni letos zemøelo 15 lidí.

Nejvíce novıch nakaženıch zaznamenali zdravotníci v Praze (36 procent). Loni pøibylo 222 pøípadù HIV, podle Nìmeèka je pravdìpodobné, že letošní celková èísla budou vyšší. Nejvíce novıch nakaženıch bylo v roce 2016, a to 286.

Letošní data mohou bıt ale podle odborníkù ovlivnìna koronavirovou epidemií, kvùli které se na jaøe doèasnì omezilo cestování mimo ÈR. Mezi novımi pøípady je totiž 55 lidí, kteøí už o své HIV pozitivitì vìdìli. Odborníci se domnívají, že se jedná zèásti o cizince, kteøí si léky zajišovali v zahranièí a pomoc specializovaného centra v Èesku museli vyhledat kvùli nemožnosti cestovat.

Od roku 1985, kdy se data o infekci HIV a nemoci AIDS sbírají, bylo v Èesku zjištìno 3801 pøípadù HIV pozitivních. U 710 z nich se rozvinula nemoc AIDS, 326 lidí na AIDS zemøelo.

Èesko nicménì patøí dlouhodobì k zemím s nižším vıskytem nákazy. Zástupci neziskovıch organizací i lékaøi ale poukazují na to, že strach z nemoci opadl a lidé se pøed ní pøestávají chránit.

Vir HIV napadá lymfocyty v krvi a ve støevì, které jsou nezbytné pro imunitu. Jejich množství po nakažení do zhruba šesti tıdnù prudce klesne. Pak se propad zastaví a situace se zlepší. Postupnì ale tento typ bílıch krvinek znovu ubıvá, což mùže trvat i osm let. Po nich obvykle nemoc AIDS propuká. Bez léèby nemocní do nìkolika let umírají.

22. bøezna 2019

Football news:

At the beginning of the Atalanta more goals than matches in the start. We explain how he and Gasperini get used to each other
Ex - Liverpool defender Flanagan is close to a move to Poland's Jagiellonia
Rodgers on 2-0 with Southampton: Should have scored more. Leicester are 2nd in the Premier League
Real Madrid may call up Castilla's top scorer Hugo Duro due to Jovic's departure
Covid at Ruiz's. The midfielder will not play for Napoli against Juve in the Italian Super Cup
Lampard on Hudson-Odoi: Callum is in great shape and will definitely get playing time
Agent: Cheryshev is not going to leave Valencia. The coach trusts him