Czech Republic

Primář odrazuje seniory od cesty do lázní. Je to téměř sebevražda, říká

Zatímco pøed dvìma tıdny se na infekèním oddìlení v Ústí léèilo kolem 15 lidí, nyní je zde 35 pacientù, z nich leží 9 na JIP a stav 4 lidí vyžaduje ventilátor. „Naštìstí podíl lidí z aktuálnì nakaženıch, kteøí vyžadují hospitalizaci, je zatím jen 2,5 procenta,“ øíká primáø Pavel Dlouhı.

Na oddìlení pøichází hodnì lidí s vysokımi horeèkami, špatnım dıcháním a dráždivım kašlem.

„Po stabilizaci a poskytnutí kyslíku se je pomìrnì rychle snažíme propustit do domácího léèení. Obrat pacientù je pomìrnì velkı, ale vìtšina jich nakonec dopadne dobøe,“ pøiblížil primáø s tím, že hospitalizace se nyní tıkají osob ve vyšším vìku, prùmìrnı vìk je 72 let.

Ètyøi z nich nicménì v poslední dobì zemøeli. „V jednom pøípadì šlo bohužel o manželskı pár 82 a 88 let. Na jednotce intenzivní péèe byli i jiní manželé ve vysokém vìku, ti pøežili. Onemocnìli v lázních. A takovıch lidí bylo víc,“ podotıká Dlouhı.

„Je tøeba, aby už nìkdo nahlas øekl – nevyužívejte vouchery do lázní, zùstaòte doma. Není vhodné se vystavovat tomuto riziku,“ øíká primáø.

V øadì pøípadù podle nìj šlo o lidi, kteøí se vrátili konkrétnì z Františkovıch Lázní.

Krajská zdravotní posiluje oddìlení

Krajská zdravotní (KZ), která spravuje pìt nejvìtších nemocnic v Ústeckém kraji, posiluje kvùli nárùstu pacientù s onemocnìním covid-19 oddìlení, kde se o nì lékaøi starají. Dnes otevírá v mostecké nemocnici covidovou stanici, navıšení lùžek chystá i v Ústí a pøipravuje se na podobnı scénáø i ve svıch dalších zaøízeních.

„Na mostecké stanici bude 27 standardních lùžek a 8 lùžek JIP. To je pro nás velká posila. Budou se tam svážet pacienti z jižní èásti kraje, tedy Mostecka, Chomutovska a Lounska. Naše ústecké oddìlení se zase pøíští tıden rozšíøí do 4. patra, kde je kožní, a budeme zde mít dalších 21 lùžek,“ øekl ve ètvrtek Pavel Dlouhı.

V pøípadì dalšího nárùstu pacientù by byla aktivována další lùžka i v Teplicích.

„KZ disponuje velkımi kapacitami, máme dost lùžek i plicních ventilátorù a máme rezervy. Stejnì jako v celé zemi se ale potıkáme s nedostatkem personálu, a také nás zasahují karantény èi ošetøování èlena rodiny. Jedna vìc je ventilátor, ale druhá, aby u lùžka mìl kdo bıt,“ upozoròuje primáø.

Football news:

The reforms of Manchester United and Liverpool are reminiscent of the history of the Premier League. Then the tops got tired of social justice and wanted freedom
Thomas Muller: Bayern are confident, we are in good shape
Anton Miranchuk about the match with Bayern: we Go out to win and set the highest goals
Frankie de Jong: life in Barcelona is so pleasant that it may seem as if you are on vacation for a whole year
Donnarumma, Hauge and three members of the Milan team were infected with the coronavirus
The 37-year-old Ribery is at the top of Serie A in pressing, dribbling, speed and assists. And educates young and thinking about becoming a coach
Real Madrid want to resolve the issue of Ramos' contract as soon as possible