Czech Republic
An article was changed on the original website

Problémy v hospodaření a zakázkách. Ředitel Zdravotního ústavu Ostrava Hapala rezignoval

OSTRAVA Øeditel Zdravotního ústavu Ostrava Petr Hapala rezignoval k 30 èervnu na funkci. Uèinil tak jen nìkolik dní poté, co ministerská kontrola odhalila v ostravském ústavu problémy v hospodaøení za 80 milionù korun, informovala o tom mluvèí ministerstva Gabriela Štìpanyová.

„V nejbližší dobì bude vypsáno otevøené výbìrové øízení. Do doby, než ministr zdravotnictví jmenuje nového øeditele, bude ústav øídit dosavadní zástupkynì øeditele Šárka Doškáøová,“ uvedla Štìpanyová.

Ministerstvo zdravotnictví 1. èervna informovalo, že kontrola odhalila ve Zdravotním ústavu v Ostravì pochybení v hospodaøení a zadávání veøejných zakázek. Porušení rozpoètové káznì vyèíslilo ministerstvo zdravotnictví na 80 milionù. Ministr Adam Vojtìch tehdy vyzval Hapalu, aby zvážil setrvání ve funkci.

Opozice kritizuje množství personálních zmìn

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravì je pøíspìvkovou organizací ministerstva a poskytuje laboratorní a zdravotní služby, napøíklad rozbory vody, mìøení hluku nebo èistoty ovzduší, testy zdravotní nezávadnosti výrobkù a materiálu, ale také odbìry krve, laboratorní diagnostiku nebo oèkování. Pùsobí pro Moravu a Vysoèinu, druhou polovinu zemì obhospodaøuje ústav v Ústí nad Labem.

V Ostravì už musel skonèit od nástupu souèasné vlády také øeditel tamní fakultní nemocnice. Ministr letos v únoru odvolal Svatopluka Nìmeèka (ÈSSD), který byl ministrem zdravotnictví za ÈSSD a mìl spory se souèasným premiérem Andrejem Babišem (ANO). V dubnu na jeho místo nastoupil Evžen Machytka. Opozice kritizuje, že vláda bez dùvìry provádí velké množství personálních zmìn.

Football news:

Lampard on 3-0 with Watford: a dry Win at home, three goals scored-Chelsea played very well
Pulisic on 3-0 with Watford: Chelsea needed this win. We are confident that we can get into the top 4
Rebic scored 9 goals for Milan in 11 Serie A matches
Mikel Arteta: getting Arsenal into the Champions League seemed impossible a few weeks ago
Бав Bayern won the gold double in Germany for the 13th time
Neuer provided an assist in the German Cup final with Bayer
Sarri about 4:1 with Torino: Juve had a false sense of security after a couple of goals