logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Czech Republic

Reakce na Valverdeho konec: ošklivé chování i hasicí přístroj Setien

Posledním trenérem, kterı se pakoval v rozehrané sezonì a nikoli po vypršení kontraktu, byl v lednu 2003 Louis Van Gaal - Barcelona tehdy ztrácela na vedoucí Real Sociedad propastnıch dvacet bodù a nebylo naè èekat.

To pìtapadesátiletı Valverde odchází za jinıch okolností. Jeho konec ale velkım pøekvapením také není.

Španìlskı deník Sport uvádí, že klub znovu kráèí kupøedu, protože s pøíchodem Quique Setiena zaène hrát dynamiètìjší, atraktivnìjší fotbal.

Madridskı deník MARCA si rıpl do zpùsobu, jakım se celé louèení Valverdeho odehrálo.

Barcelona v éøe Vaverdeho

2017/2018
La Liga:
Champions League: ètvrtfinále
Španìlskı pohár: 1. místo

2018/2019
La Liga:
Champions League: semifinále
Španìlskı pohár: finále
Superpohár: 1. místo

2019/2020

La Liga:
Champions League: 1. místo ve skupinì

Celkem

„Prezident klubu Josep Maria Bartomeu udìlal z trenérova odvolání horor. Horší už to bıt nemohlo. Kouè Valverde, kterı vìdìl, že bude odvolán, musel ještì vést trénink. Dohoda byla neustále oddalována,“ píše list na své titulní stránce.

Vždy i Andrés Iniesta, klubová legenda, kritizoval chování vedení vùèi kouèi. Podivoval se tomu, že sportovní øeditel Eric Abidal a vıkonnı øeditel Oscar Grau v Kataru nabídli trenérské angažmá Xavimu, aè byl Valverde stále oficiálnì ve funkci. 

Valverdeho odvolání se táhlo celé pondìlí, oficiální potvrzující zpráva vyšla tøi ètvrtì hodiny pøed pùlnocí. Už bìhem dne Iniesta podotkl: „Chování Barcelony je trochu ošklivé. Musí mít k souèasnému trenérovi nìjakı respekt. Zpùsob, jakım se to dìlá, mùže bolet nejvíc.“

Na to navazuje AS: oznaèil Setiena za hasicí pøístroj, kterı má uklidnit ošklivou atmosféru, jež v klubu posledních pár dní panovala.

Pìtapadesátiletı Valverde mìl pùvodnì vydržet na lavièce Barcelony do léta. Sice mìl opci na prodloužení kontraktu, ale podle španìlskıch médií témìø nikdo nepoèítal s tím, že by ji klub aktivoval.

Už to, že byl trenérem v tomto roèníku, bylo svım zpùsobem pøekvapivé rozhodnutí. Pro mnohé byl jeho koncem zápas na Anfieldu.

Loòské semifinále Ligy mistrù. Prùšvih všech prùšvihù.

Barcelona doma vyhrála 3:0, ale po debaklu 0:4 v odvetì vypadla. O rok døív Valverdeho svìøenci zažili podobnı kolaps ve ètvrtfinále proti AS Øím.

Právì pohárové neúspìchy nakonec Valverdeho srazily. Že získal dva tituly a Barcelona momentálnì vede španìlskou nejvyšší soutìž? Hezké, ale málo. „Barcelona je speciální místo, kde vyhrávat ligu nestaèí,“ øíká Pep Guardiola, kterého úspìchy s katalánskım velkoklubem katapultovaly mezi trenérské legendy.

Možná si barcelonští šéfové neradi vzpomnìli na nezvládnuté odvety v Champions League, když mužstvo pøed pìti dny vypadlo v semifinále španìlského Superpoháru. Navzdory tomu, že ještì deset minut pøed koncem vedlo 2:1, podlehlo Atlétiku Madrid 1:3.

„Kouèi vìøíme. Pracujeme na tom, abychom se ve druhé polovinì sezony zlepšili. Sice vedeme ligu, ale nehrajeme dobøe a musíme se vrátit ke své høe,“ prohlásil po vyøazení Lionel Messi. 

Vlastnì to vystihl.

Valverdemu kritici vyèítali, že se Barca neprezentuje tak atraktivnì jako v minulosti. Vadily jim chabé vıkony a vısledky na høištích soupeøù, špatná defenziva. Prı tım nedokázal poøádnì fyzicky pøipravit na fotbal, kterı souèasná doba vyžaduje.

Navíc u fandù byl dlouhodobì v nemilosti. Jejich zloba vyvrcholila pøi duelu s Atlétikem, kdy na nìj v saúdskoarabské Džiddì buèeli pokaždé, když se jeho oblièej zjevil na velkoplošné obrazovce.

Za jeho koncem nestál jen neúspìch v Superpoháru, ale i další rozpor s vedením: po návratu ze Saúdské Arábie dal fotbalistùm tøi dny volna, což se nadøízenım nezdálo. 

Údajnì ztratil i kabinu, by umìl s nejvìtšími hvìzdami dobøe vyjít, nemìl autoritu. Bìhem pobytu v Arábii si hráèi vyžádali pøítomnost legendárního záložníka Xaviho, kterı pùsobí v nedalekém Kataru. Což Valverdemu plusové body také nepøidalo.

Proto o nìkolik dní pozdìji dorazil bavorákem naposledy pozdravit hráèe a zveøejnil oficiální rozluèkovı dopis.

„Dìkuju, že jsem mohl trénovat takovı klub jako Barcelona. Prožil jsem šastné chvíle, když jsme vyhrávali zápasy a získávali trofeje. Zažili jsme ale i tìžká období. Dìkuju panu prezidentovi Bartomeuovi za šanci vést takovı klub. V neposlední øadì díky hráèùm za práci a úsilí. Pøeji hodnì štìstí svému nástupci.“

Themes
ICO