logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Czech Republic

RECENZE: Michel Houellebecq píše o lásce, překvapivě nejen k penisu

Agentura AFP hned po vydání knihy, ve stínu kritické spoleèenské situace ve Francii, uèinila z Houellebecqa znovu proroka. Pøedpovìdìl vzestup hnutí Žlutıch vest, hlásaly senzacechtivé titulky. Románu tak prokázaly medvìdí službu.

Ano, Houellebecq popisuje zoufalı stav zemìdìlství na francouzském venkovì, kterı mnohdy ústí v tragédie, zmiòuje i protesty, ale øeší problémy svou povahou vzdálenìjší tìm, které se promìòují v násilí a pustošení paøížskıch ulic. 

Autor totiž není prorok. Jak už poznamenal Petr Fischer v doslovu ke knize, je spíše velmi dobrı diagnostik. Tentokrát však nepøidává další hustì popsanı list do chorobopisu svého oblíbeného terèe – západní spoleènosti, ale vyjadøuje se trochu pøekvapivì k lásce. A jak už název napovídá – i ke štìstí.

Aby však nedošlo k mılce, poøád je to Houellebecq adorující svùj penis, fascinovanı naplnìním všech ženskıch otvorù, nezdráhající se psát o souloži se zvíøaty. Na tom se nic nezmìnilo. Jen je tentokrát mnohem zjevnìjší, že jeho šestaètyøicetiletı, do sebe zahledìnı a životem znechucenı hrdina s mužnımi rysy ale jemnım jménem Florent-Claude Labrouste, zemìdìlskı inženır, mohl skonèit úplnì jinak, kdyby se – a možná to bude znít lacinì - rozhodl pro lásku a ne pro své ego, rozumìj falus.

Obálka knihy Serotonin

Obálka knihy Serotonin

Místo toho má svùj captorix, bílou oválnou dìlitelnou tabletku, která podporuje uvolòování serotoninu, ale potlaèuje libido. Bude však antidepresivum staèit pøi jeho útìku z paøížského bytu od mladé oživlé japonské keramické panenky smìrem k bıvalım partnerkám? Na to a už si pøijde každı ètenáø sám.

Potøeba literárních nadšencù, kritikù i novináøù ztotožòovat román s charakterem a zkušenostmi autora, je jevem obvyklım, v pøípadì Michela Houellebecqa však zcela automatickım, mnohdy až chorobnım. Odvádí tak pozornost od stìžejního sdìlení a vyzdvihuje vždy pøítomnou intelektuální exhibici posilnìnou konzumerismem a sebestøedností.

Vypadá to, že autor nad Evropou láme hùl, co víc, on ji pak ještì zvedá, aby si mohl bodnout. Když jsme ale nenávratnì zatraceni, proè se vùbec obtìžuje situaci komentovat a radìji na svìt nehledí zahalen cigaretovım kouøem? Že by v tom hráli roli ètenáøi, kteøí mají o jeho myšlenky stále zájem? To by asi sám nikdy nepøiznal.

Serotonin

autor:

2019, Odeon, 280 stran

Hodnocení­: 80 %

Tak èi onak, literátovo domovské nakladatelství Flammarion v první várce na francouzskı knižní trh vyslalo 320 tisíc vıtiskù Serotoninu a brzy objednávalo dotisk. 

 V Èesku se dostal na druhé místo v žebøíèku prodejnosti. Bez vıraznìjší mediální kampanì, kterou kdejakı tuzemskı autor potøebuje. To o nìèem svìdèí.

All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO