Czech Republic

RECENZE: Novinka Petry Soukupové není ani překvapení, ani zklamání


Petra Soukupová | foto: Filip Singer

Podtitul je ve své druhé polovinì trochu mimo. Kniha je klasickım vıvojovım románem, kterı zabírá plochu zhruba dvou dekád a soustøedí se na otce, matku, syna, dceru. Kapitol je sice pìkná øádka, ale samostatnì, jako povídka, neobstojí. Jsou komponentami v celku. Jiná vìc je, co je ten celek zaè: co a jak autorka ètenáøi vypravuje. Soukupová má svùj styl i témata jasnì dané od prvotiny K moøi.

Pøíbìh rozvíjí lineárnì, v pøesnıch a rychlıch popisnıch tazích a bohatství pøímé øeèi. Dokáže velmi dobøe, citlivì psychologizovat, zvládne vykreslit živou figuru na rodinném poli: dítìte i dospìlého. A umí své dìjovì nabité pøíbìhy zvolna sunout k fatálnímu konci.

Její knihy totiž nejsou moc veselé ètení. Vztahy se hroutí, lidé se vzájemnì odcizují, uzavírají do svıch životù, kterımi se pak zoufale a beze smyslu motají do cíle. Nakonec zbıvají, tak jako v novince, nenávist, pláè, opovržení – a brutální poznání hlavního hrdiny, že „možná opravdu po..al úplnì všechno“.

Hry, mazlíèci a nevìra

Je jím jistı Richard. Sledujeme vıvoj jeho vztahu s jistou Alicí. Pøes tıdny, mìsíce, roky. K prvnímu a druhému dítìti. K rostoucím napnelismùm, hádkám, pohaslım emocím. K únikùm smìr poèítaèové hry nebo domácí mazlíèci. A nakonec k nevìøe, paralelnímu vztahu, jímž svou rodinu znièí.

Autorka podává vše civilnì, tìží každodennost do dna. A právì to je v první pùli jistı problém. Vıvoj pøíbìhu je totiž jasnì oèekávatelnı a pøívaly dalších typizovanıch situací ètenáøe brzy utahají. Naštìstí kniha chytne po polovinì druhı dech.

Vìci, na které nastal èas

Petra Soukupová

Host, 2020, 300 stran

Hodnocení­: 65 %

Vıkres vztahového budování jde totiž Soukupové daleko hùø než anamnéza rozpadu. Jakmile pronikne do rodinné jednotky cizí živel, mužova milenka, pøíbìhem prokvete napìtí, nervozita. Tyhle tahy zvládá Soukupová bravurnì. Stejnì jako portrétování nejzranitelnìjších èlánkù: dìtí, notabene na hranici puberty. Ostatnì nejdùležitìjší knihy v autorèinì bibliografii jsou právì ty dìtské, jako Bertík a èmuchadlo nebo Kdo zabil Snížka?.

Novinka není ani pøekvapení, ani zklamání. Autorka nabídla další variantu toho, co v jejím podání dobøe známe. Scenáristicky psané vyprávìní o vztahovıch problémech èlovìka v dnešním svìtì. Ale poøád je lepší poznat ty „vìci“ døív na papíøe, než nastane jejich èas v reálném životì.

Football news:

Lampard will be sacked if Chelsea's results don't get better soon. Allegri and Tuchel are Interested (Sky Sports)
Cristiano Ronaldo: I am very happy with my fourth title in Italy. This is the Juventus we love! 🏆
Zidane has no intention of resigning, Real Madrid will make a decision after the season (Marca)
Chiesa injured his ankle. He was replaced in the match against Napoli
Neuer on Bayern's two consecutive wins: This is a message to the competitors
Gattuso about 0:2 with Juve: Insigne should not think that Napoli lost because of him
Nepomnyashchy against reducing the RPL to 12 clubs: Russia is not ready to sacrifice a large number of fans