Czech Republic

RECENZE: Sňatkový podvodník otcem. Příběh Začít znovu si nelze vymyslet


Z dokumentu Zaèít znovu | foto: ÈT

Vìci, které ve snímku vyslechne trojice potomkù v rozhovoru vlastní matky s jejím milencem, totiž v jinıch rodinách patøí vıhradnì do tøinácté komnaty dospìlıch, pokud už vùbec zaznìjí.

Ale kupodivu dìti ze snímku Evy Tomanové nazvaného Zaèít znovu, jehož premiéru v úterı veèer uvede ÈT2, se zdají bıt rozumné a odolné – nebo si už prostì zvykly.

Osud hrdinky jako by vypadl z melodramatu, jenže tolik pohrom najednou by si nedovolil ani scenárista nejkøiklavìjších telenovel. Žena je rozvedená, HIV pozitivní, bez práce, peèuje o své dvì dìti a tøetí èeká se sòatkovım podvodníkem, kterého soud právì poslal na šest a pùl roku za møíže. 

Pøesto ho miluje – posedle, chorobnì, iracionálnì, jako školaèka, i když je nutno uznat, že on ji nenakazil a že jí také vyznává vìènou lásku v sentimentálních dopisech plnıch kıèovitıch srdíèek.

Což mu ovšem nebrání, aby o bıvalé partnerce, která mu pùjèila skoro milion, neprohlásil pøezíravì: „Když byla blbá...“ Pøíštì už by prı podvádìl jen za více penìz – a kam se podìly sumy, které vylákal od dùvìøivıch žen dosud? „To by mì taky zajímalo.“

Na pohled fádní muž, o nìmž jedna z jeho obìtí tvrdí „byl hodnì dobrej v sexu“, a žena bojující vedle vlastní nadváhy, chudoby a nemoci i s jeho dluhy; to je nevšední romance s dramatickım vıvojem a nanejvıš pøekvapivım vyústìním.

Neménì pøekvapivé však je, že oba vùbec svolili k natáèení, vystavují se totiž nejen kritickému pohledu divákù, ale zpìtnì také zmínìnıch dìtí, vystupujících dospìleji než jejich matka. „Tøicetkrát jste se rozešli,“ tlumí její nadšení skeptická starší dcera, mladší syn se zase musí smíøit s tím, že cukrovinky, které mìl dostat za vysvìdèení, putují v balíku do vìzení. 

Miminko narozené císaøskım øezem s sebou pak žena vláèí na návštìvy tatínka za møížemi – dá se to pochopit? Zaslepenost citu, probouzení pochybností i touha po vzájemnosti se v èasosbìrném materiálu nashromáždily postupnì, ve filmovém tvaru se však doèkaly stavby srovnatelné s hranım projektem.

Zaèít znovu

Režie Eva Tomanová, Èeská televize 2020

Hodnocení­: 70 %

Jednotlivá tajemství se odhalují spíš podle autorského zámìru než èasové posloupnosti a leckdy nad veškerá slova vypovídají situace, tøeba batole sledující maminku vysedávající u vína nebo vırazy tváøí vìzeòskıch dozorcù, nedobrovolnıch svìdkù partnerskıch hádek. 

Nebo sebeklam na obou stranách se postupnì drolí pod tíhou reality – a což teprve, když muž po podmínìném propuštìní trvá na spoleèné domácnosti. Mùže to vyjít? Po filmu Zaèít znovu panuje podobnı pocit jako u kronik Heleny Tøeštíkové: každá pointa je jen doèasná, chceme vìdìt, co bylo dál.

Football news:

Avangard congratulated Zenit with the title: it's Time to match and take the Gagarin Cup
Coach of Orenburg Pro 0:1 with Rubin: Morally devastated, could have drawn
Kike Setien: Griezmann played a great match, understood Messi well, scored a great goal. We changed something
Barca President on the Real Madrid match: VAR always favours one team. I have an unpleasant feeling
Faty scored the 9,000 th goal in the history of Barcelona
Griezmann scored in La Liga for the first time since February with a pass from Messi
Suarez came out on the 3rd place in the list of the best Barca Goalscorers in history