Czech Republic

Řidička vjela před vlak, jeden člověk v autě zemřel a dva se zranili

K nehodì u obce nedaleko krajského mìsta ihned zamíøily tøi posádky Zdravotnické záchranné služby (ZZS) spoleènì s vrtulníkem Letecké záchranné služby. V autì jeli tøi lidé.

„Bohužel jedna z osob utrpìla závažná zranìní nesluèitelná se životem a svım zranìním na místì podlehla,“ popsala mluvèí ZZS Zuzana Fajtlová.

V autì cestovali tøi lidé, jeden nehodu nepøežil.

Dalšího zranìného èlovìka odvezli záchranáøi s lehkımi až støednì tìžkımi zranìními v oblasti hlavy a hrudníku do traumacentra èeskobudìjovické nemocnice.

„Tøetímu úèastníkovi nehody poskytli neodkladnou resuscitaèní péèe a v kritickém stavu ho transportovali do èeskobudìjovické nemocnice,“ doplnila Fajtlová.

Kdo z posádky automobilu zemøel, nechce policie vzhledem k okolnostem sdìlit. Patnácti cestujícím ve vlaku ani strojvedoucímu se nic nestalo.

Na místì zasahovali také hasièi. „Nikoho nevyprošovali. Asistovali zdravotníkùm pøi ošetøení zranìnıch a transportu do sanitek, zajistili místo nehody a zabezpeèili auto i vlak,“ sdìlila mluvèí hasièù Vendula Matìjù.

Na místo dorazil také psycholog hasièù a èlen hasièského posttraumatického tımu.

Podobná nehoda se stala o pár hodin døíve na Písecku u obce Okrouhlá nedaleko Milevska. Tam øidiè BMW vjel na pøejezdu pod vlak a skonèil s tìžkım zranìním v nemocnici.

U obou železnièních pøejezdù upozoròuje øidièe na projíždìjící vlak zvukové a svìtelné vıstražné zaøízení.

„Jeho funkènost i pøesné prùbìhy a pøíèiny obou závažnıch nehod budou vyšetøovat dopravní policisté spoleènì s kriminalisty,“ dodal policejní mluvèí Jiøí Matzner.

Football news:

What did we learn about Super League on Monday? Bayern and Borussia will not be there, the players and coaches have not been told anything
Milner on Super League: The players do not have the right to vote. The current system is very good
Leeds striker Bamford on Super League: This is wrong, we are in shock. The noise is startling. Sorry it doesn't work that way with racism
Klopp on Liverpool in the Super League: I'm used to the owners making decisions without me. I feel responsible for the club's relationship with the fans
Non-Super League clubs are promised 400 million euros in solidarity payments. From the Champions League they receive 140 million
Milner on Super League: I don't like it. I hope it won't happen
Leeds tweet about 1-1 with Liverpool: Equalized in the match against a Super League team in the end