Czech Republic

Rozsvěcení stromu v Praze bylo letos bez lidí. Podívejte se na videu

Kvùli vládním opatøením, která nepovolují hromadné akce a shlukování, byl vánoèní strom v Praze symbolicky rozsvícen v pátek veèer bez doprovodných akcí. Zážitek si mohou nejen Pražané, ale i všichni ostatní vychutnat na videozáznamu.

„Jednalo se o technickou zkoušku. A teï jsme se dohodli, že není dùvod strom znovu zhasínat, je krásný a my už ho necháme rozsvícený,” popsal na místì mluvèí magistrátu Vít Hofman.

„Z bezpeènostních dùvodù jsme bohužel nuceni uspoøádat rozsvìcení vánoèního stromu bez klasického doprovodného programu. Rád bych podìkoval všem Pražanùm za jejich dosavadní zodpovìdný pøístup v boji s pandemií covid-19 a požádal je, aby i v pøípadì rozsvìcení vánoèního stromu pochopili složitost situace a respektovali vládní opatøení. O tradièní zážitek Pražané a fanoušci z dalších èeských regionù nepøijdou ani v tomto roce. Pokusíme se ho pøenést alespoò formou videozáznamu,“ sdìlil primátor Zdenìk Høib.

Letos bude Staromìstské námìstí zdobit smrk ztepilý pøivezený z Kamenného Pøívozu. Mìsto strom získalo od majitele Romana Veselého, který jej musel pokácet, protože jeho koøeny narušovaly podezdívku domù a pøi silnìjším vìtru hrozil pádem. Od Prahy dostal za témìø osmnáct metrù vysoký strom 10 tisíc korun.

Oproti pøedchozím rokùm nebude mít strom v pravidelných èasech žádnou animaci. Nasvícení se tak vrátí k tradiènìjší podobì èeských Vánoc. V centru metropole se letos kvùli epidemické situaci nebudou konat ani tradièní vánoèní trhy.

Football news:

Ozil has signed a 3.5-year contract with Fenerbahce
Mikel Arteta: It was an honor to play with Ozil and train him. His success is undeniable
Mesut Ozil: With Arsenal, we took trophies for the first time in many years, we made history. Forever in my heart
Andrea Pirlo: Juventus want to dominate the matches. We scored 20 shots at the Bologna goal
Abraham scored his 2nd hat-trick for Chelsea and his first at Stamford Bridge against Luton
Juve have become closer to the clubs from Milan, and we also have a match in store. The fight will go on until the end. McKenney on 2-0 with Bologna
Fabio Paratici: Juve endured a swing, losing to Inter and then taking the 18th trophy in recent years