Czech Republic

Rozvolňoval bych pomaleji, říká Prymula. Malé obchody první, restaurace pak

Roman Prymula je po odchodu z vedení ministerstva zdravotnictví poradcem premiéra Andreje Babiše v oblasti zdravotnictví. Jeho názorùm pøedseda vlády naslouchat mùže, ale nemusí. Podle Prymuly je vıvoj epidemie koronaviru dobrı, pokud i následující dva tıdny pùjdou podle pøedpokladù. Data ale za zcela optimální ještì nemá. 

„Dramatickı pokles, kterı byl velmi pozitivní, je bohužel modifikován poètem testù. Logicky vidíme, že když se testy zvıší, poèet novıch pøípadù roste. To se stalo napøíklad v úterı,“ øekl v rozhovoru pro Lidové noviny, kdy narážel na pøímou úmìru poètu nakaženıch s poètem provedenıch testù.

Jednou ze zásadních hranic, která èasto zní ve veøejném prostoru, je denní pøírùstek pod tisíc novıch pøípadù. Podle Prymuly se v pøípadì pozitivního vıvoje k tomuto bodu dostaneme zhruba v polovinì prosince. 

Pro otevøení restaurací nevidím do konce roku prostor

Vládní pøedstavitelé budou v nedìli jednat o uvolnìní opatøení. Ta se øídí protiepidemickım systémem PES, kterı je momentálnì na ètvrtém stupni. Rizikové skóre se ale už nìkolik dní drží v rozmezí, které je pro tøetí stupeò. Pokud by se Èesko pøesunulo do tøetího stupnì, mohly by otevøít nìkteré obchody, služby i restaurace. Prymula by ale pøes tlak poèkal. 

„Uvítal bych, kdyby poèty byly jinde. Kdybychom pøi nìjakém vìtším rozvolòování byly pod tisícovkou pøípadù dennì, i tak by to bylo na hranì. Když to pustíme na pìti tisících, je logické, že kontakty opìt stoupnou. Mobilita mùže vést k tomu, že se zase budeme øítit do prùšvihu,“ vysvìtlil.

Opìtovné zavádìní restrikcí a brzdìní dalších pøípadù by vidìl jako velkı problém. Bıvalı ministr není pøesvìdèenı o tom, že by pokles byl tak dramatickı, abychom v pondìlí mohli otevøít vše. 

Pùl milionu lidí s pozitivním vısledkem testu

Podle statistik se v Èesku nakazilo pøes pùl milionu lidí. Aktivních pøípadù je pøes 80 tisíc. Promoøenost, která znaèí, kolik lidí se u nás s virem setkalo a prodìlalo ho, je kolem pìti procent. K zastavení cirkulace viru v populaci je podle Prymuly potøeba aspoò 70 procentní promoøenost.

Tato hranice závisí na nìkolika faktorech. Jedním z nich je i doba, jak dlouho jsou v tìle protilátky, což vìdci zatím ještì nevìdí. Možností je úèinná vakcína. Ve svìtì je zatím povoleno šest vakcín v režimu limitovaného použití, které neprošly ještì zásadní tøetí klinickou fází. 

Podle Prymuly nepøijde po Novém roce klasická tøetí vlna, ale zvedne se druhá. V zimì bıvají koronaviry silnìjší, v létì aktivita viru poklesla až o ètyøicet procent, byl u nás teplejší vzduch, více se vìtralo. 

„O tøetí vlnu se nejspíš jednat nebude, protože se nedostaneme na tak nízké hodnoty, abychom mohli øíct, že ta druhá skonèila. Pùjde spíše o vzedmutí druhé vlny,“ dodal Prymula v Lidovıch novinách. 

S dalšími respiraèními onemocnìními by nemusel bıt takovı problém, protože i jejich šíøení zabraòují roušky. Díky tomu bude vıraznì ovlivnìna i chøipková epidemie. Nicménì podle Prymuly je dùležité do budoucna nastavit opatøení tak, abychom se nedostali zpátky do prudkého nárùstu pøípadù, jako tomu bylo v záøí letošního roku. 

Pod tisíc pøípadù dennì se dostaneme v polovinì prosince, øekl Prymula:

15. listopadu 2020

Football news:

Solskjaer on 3-2 with Liverpool: Manchester United won on their own terms. It's a good feeling
Hames scored 10 (3+7) points in Everton's home matches. Away - 0
Suarez scored his 12th goal of the La Liga season. Messi has 11
Miller on the Manchester United defeat: Devastated. There is no second chance in knockout football
Game of Thrones actor on Liverpool: Manchester United would have been destroyed a year ago. Huge progress
Ricard Puig: It's a pretty tough season, I'm not used to playing so little. Scoring with a header is something unreal
Khabib: I am preparing for my debut in big football. I am a free agent