Czech Republic

Rychetský opustil svou nestrannost, reagoval premiér Babiš na kritiku

Babiš v nìm zmínil i únorové rozhodnutí Ústavního soudu odmítnout návrhy prezidenta a poslancù ANO na zrušení èásti zákona o støetu zájmù. Komentáøem reagoval na nedìlní rozhovor Rychetského pro Èeskou televizi, ve kterém Rychetský mimo jiné popsal svùj pohled na politický vývoj bìhem 31 let od listopadu 1989.

V narážce na Babiše, který se dlouhodobì soudí kvùli své údajné spolupráci s totalitní Státní bezpeèností (StB), Rychetský uvedl, že neèekal, že „mùžeme mít pøedsedou vlády takovou osobu, jakou máme dnes z hlediska její minulosti“.

„Pana pøedsedy jsem si vždy vážil za jeho nestrannost a zásadu, že z titulu své funkce do politiky nemluví. Trochu mou dùvìru nahlodalo rozhodnutí Ústavního soudu, který letos v únoru po tøech letech odmítl stížnost pana prezidenta a poslancù ANO proti zákonu o støetu zájmù. Nyní chápu proè. Svými posledními výroky pan pøedseda bohužel potvrdil, ze své døívìjší zásady opustil,“ uvedl v pondìlí Babiš.

Ústavní soud zamítl návrhy prezidenta a poslancù ANO na zrušení èásti zákona o støetu zájmù pøezdívané lex Babiš 18. února. Èlenové vlády tak nadále nemohou provozovat rozhlasové a televizní vysílání a vydávat periodický tisk. Norma zároveò znemožòuje firmám, v nichž mají èlenové kabinetu nejménì ètvrtinový podíl, aby se ucházely o veøejné zakázky, nenárokové dotace a investièní pobídky.

Novela zákona vstoupila v platnost v roce 2017 dopadla hlavnì na tehdejšího ministra financí a nynìjšího premiéra Babiše, který poté vložil akcie svých firem Agrofert a SynBiol do svìøenských fondù. Babiš v únoru uvedl, že respektuje rozhodnutí soudu, souèasnì ale uvedl, že trvá na tom, že novela pøedpisu vznikla kvùli tomu, aby ho další politické strany „vyštvaly“ z politiky.

Rychetský v rozhovoru komentoval také podporu menšinového kabinetu ANO a ÈSSD komunisty. „Myslel jsem si, že jejich životnost má na kahánku, ukázalo se, že vydrželi 31 let, až teï se rýsuje nadìje, že se nedostanou do Parlamentu,“ odkázal na prùzkumy volièské podpory.

Rychetský, nìkdejší spolustraník prezidenta Miloše Zemana, také kritizoval poslední smìøování prezidenta. „Mì trápí to, že èlovìk, kterého jsem poznal jako nepochybnì liberálnì založeného humanistu, už nìkolik let podléhá rùzným, témìø nìkdy i xenofobním postojùm takovým, øeknìme populistickým,“ øekl. Dodal, že když Zeman bojoval o zvolení v pøímé volbì, myslel si, že nìkterá svá veøejná tvrzení øíká jen proto, aby byl zvolen.

Football news:

Valencia can sign forward Bordeaux de Preville in the summer for free
Ole Gunnar Solskjaer: I've never had a problem with Pogba. He is frank and honest with me
Klopp on 0:1 with Burnley: If we won, playing poorly, everyone would say: They have a result again. It wouldn't have helped us
Ramos is the most productive defender in the period from 2011 to 2020. He has 89 goals (IFFHS)
Frank Lampard: Chelsea have lost some ground. Our character remained the same, he won us matches
Ko view in the Frame: 2 employees of the club fell ill. Medical examination of El Shaarawy postponed
Klopp on Salah's future: I don't think it will ruin the season. Normal thing for the world of football