logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Czech Republic

Samkovou čeká před dalším závodem Světového poháru kemp v Kanadě

Trenér Marek Jelínek byl v tomto kanadském støedisku s tehdejšími svìøenci Michalem Novotnım a Davidem Bakešem pøed ZOH 2010 ve Vancouveru. „Vìøím, že teï nám to ježdìní tam pomùže k tomu, aby byl vıkon lepší,“ øekl na dnešní tiskové konferenci. Èeští snowboardcrossaøi totiž nemají doma možnost trénovat v tak velkıch tratích. „My trénujeme ve svìákovıch tratích jen na svìácích,“ poznamenal.

Pøechod do Kanady ze zatím mírné tuzemské zimy bude pro Samkovou velká zmìna. „Má tam bıt minus 35, to bude super. Mají tam na sjezdovkách 220 centimetrù snìhu, to je o dost lepší než u nás,“ øekla obhájkynì celkového triumfu ve Svìtovém poháru.

Eva Samková

Tuto sezonu zahájila vıhrou v rakouském Montafonu a pak po chybì v semifinále skonèila sedmá v italské Cervinii. Tam si na jednom skoku pochroumala koleno, když opakovanì dolétla jen na plochou èást tratì. „Já už nemùžu dávat tolik ‚placek‘ jako ty mladı, mám už unavenìjší kolena. Až hodinu dvì po závodì jsem zjistila, že mì to trošku bolí a mám to nateklé. Trochu jsem se bála, protože to bylo to koleno, které je po operaci køížového vazu. Ale je to v pohodì,“ popsala.

Mohla se naplno vìnovat kondièní pøípravì. „Chodím bìhat a do posilovny. Prı mám atletickou formu, ale nevím, jestli se ta bìhací forma projeví na snowboardu,“ øekla. O Vánocích ale spíše odpoèívala, i když si navzdory nevalnım snìhovım podmínkám zajela na bìžky.

Minulı tıden byla na snowboardcrossovém kempu na Dolní Moravì, kterı její tım tradiènì poøádá. „Ty dìti byly milé, byla sranda, bavilo mì to,“ pochvalovala si. Další kemp, ze kterého mohou vzejít noví nadìjní snowboardcrossaøi, se uskuteèní první tıden v únoru na Lipnì.

Po závodì v Kanadì se èeskı tım pøesune do Nìmecka, kde by se mìl na pøelomu ledna a února uskuteènit další závod SP.

Themes
ICO