Czech Republic

‚Somálští piráti.‘ ODS na Praze 8 se obula do daňových návrhů Pirátů, prý chtějí okrádat lidi

Na pùdì snìmovny i Senátu se v posledních dnech øeší pøedevším daòovı balíèek, kterı minulı pátek poslanci schválili. Je v nìm kromì zrušení superhrubé mzdy, které vıraznì podporovala ODS, i návrh na zvıšení slevy na poplatníka z pera Mikuláše Ferjenèíka. 

Pirátùm na jedné stranì se nelíbí zrušení superhrubé mzdy. Pøedmìtem diskusí je, jak velká by mìla bıt snížená sazba danì z pøíjmù fyzickıch osob, zda snìmovnou schválenıch 15 procent, nebo 19 procent, které chce ÈSSD, èi „nìco mezi“. ODS v úterı navrhla možnost snížení jen na 16 procent, Piráti by podle Ferjenèíka šli na 17 procent pøi zvıšení slevy na poplatníka o 4000 na 28 800 korun. Ferjenèík zároveò pøišel s návrhem, kterı by dopadl napøíklad na podnikatele, již léta budovali svoji firmu a nyní se rozhodli ji prodat. Stát by jim vìtšinu utržené èástky zdanil sazbou 23 procent.

Jenže návrh na zvıšení slevy na poplatníka se zase nelíbí hnutí ANO ani ODS. Podle pøedsedy vlády Andreje Babiše je Ferjenèíkùv návrh duplicitní a zbyteènì bude zatìžovat státní rozpoèet. ODS pøitom podpoøila návrh Andreje Babiše, v nìmž byla i pirátská sleva na poplatníka, zatímco samotní Piráti pro návrh nehlasovali. 

Nyní však buòka ODS na Praze 8 vytvoøila koláž, kterou útoèí na daòové návrhy Pirátù. Ti se podle místní frakce ODS mají snažit okrádat lidi.

K daòovım návrhùm Pirátù tady máme jednoduchou grafiku. EDIT: jsme rádi, že se Pirátùm v diskusi nelíbí, když jsou pøirovnáni k pirátùm. Tøeba je to donutí k zamyšlení, že zvyšovat danì je špatnì :)

Zveøejnil(a) ODS Praha 8 dne Ètvrtek 26. listopadu 2020

„K daòovım návrhùm Pirátù tady máme jednoduchou grafiku. Jsme rádi, že se Pirátùm v diskusi (pod pøíspìvkem na FB - pozn. red.) nelíbí, když jsou pøirovnáni k pirátùm. Tøeba je to donutí k zamyšlení, že zvyšovat danì je špatnì,“ napsala ODS Praha 8 na svùj profil.

Ke koláži se pro Lidovky.cz prostøednictvím tiskové mluvèí vyjádøil i pøedseda ODS Petr Fiala. „Vámi zmiòovanou kolហjsem nevidìl. Ve svìtle posledních událostí, napøíklad návrhu Mikuláše Ferjenèíka na 23% zdanìní firem, které se jejich majitelé po letech usilovné práce rozhodli prodat, jsou ale daòové návrhy Pirátù nepochopitelné a nezodpovìdné,“ vzkázal pro Lidovky.cz Fiala. „Ekonomickou logiku to nemá, nespravedlivì se zdaòují ti, kteøí už své peníze zdanili,“ šéf ODS.

Ke koláži, která má Piráty zesmìšnit, se už na svém profilu vyjádøil místopøedseda Pirátù Radek Holomèík.

Tak si to shrneme: 1. Piráti v rámci snah o zjednodušení daòového systému navrhnou zrušení konkrétní daòové vıjimky a...

Zveøejnil(a) Radek Holomèík dne Ètvrtek 26. listopadu 2020

„Tak si to shrneme: Piráti v rámci snah o zjednodušení daòového systému navrhnou zrušení konkrétní daòové vıjimky a nastaví vıslednou daò na 15 %. ODS zvedne ruku pro návrh poslance Andreje Babiše, kterı Piráty navrhovanou daò zvedne z 15 na 23 % (na rozdíl od Pirátù, kteøí to nepodpoøili),“ napsal Holomèík. „Následnì ODS, v podivné koalici s ANO, SPD, KSÈM a Trikolórou zvedne ruku pro daòovı balíèek, kterı obsahuje i zmiòovanı pirátskı návrh, èímž tuto daò uvedou v život (na rozdíl od Pirátù, kteøí to nepodpoøili). A pak ODS tvrdí, že chrání váš majetek pøed Piráty,“ napsal Holomèík.

„Èeskou sodu už nemá smysl toèit, protože tohle by nevymyslel ani Petr Ètvrtníèek. V rámci téhož balíèku nám prošel návrh na zvıšení slevy na poplatníka, která sníží danì o cca 10 000 korun roènì témìø každému èlovìku, co pracuje. Tolik k hloupım vıkøikùm o komunistech,“ napsal Holomèík.

Football news:

Pioli on Zlatan's red: He apologized. This is what great champions do, which is what Ibrahimovic is
Pep Guardiola: Football is complicated. The only way I know how to be a coach is just to think about Sheffield
Conte said that Eriksen will not leave Inter: He is part of our project. Christian is a very smart guy
Tuchel wants to see Holand at Chelsea. The club will not buy Rice from West Ham after the change of coach
Eriksen pro goal for Milan: It was the perfect free kick for me. I am very happy
Conte on 2-1 with Milan: Before the winning goal, the result was unfair. Their goalkeeper is the best player of the match
Mikel Arteta: Arsenal did everything right, but they lost. Wins give confidence