logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Czech Republic

Tajfun zasáhl Japonsko, mohl by být nejničivější za posledních 60 let

Bouøe dorazila na pobøeží nejvìtšího ostrova Honšú a do Tokia. Ulice jsou vylidnìné a obchody zavøené. Oblast zároveò postihlo zemìtøesení o síle 5,7 stupnì. Ve mìstì Ièihara vítr pøevrátil auto, zemøel v nìm padesátiletı muž. Zranìno bylo podle agentury Reuters více než 60 lidí.

V Tokiu byl vyhlášen nejvyšší stupeò ohrožení. Vlaky vèetnì vysokorychlostních nejezdí, tokijské mezinárodní letištì Haneda bylo uzavøeno, stejnì jako letištì ve mìstech Nagoja a Ósaka. K záchranáøskım operacím bylo povoláno 17 tisíc policistù a vojákù.

Televize CNN uvedla, že v nìkterıch èástech vıchodního Japonska je naøízena evakuace. Všechny lety v okolí Tokia úøady až do nedìlního rána zrušily. Podle energetického dodavatele TEPCO zùstává více než 10 tisíc domácností v regionu Kanto bez elektøiny.

Ve mìstì Ièihara nárazy vìtru pøevrátily automobil, v nìmž zahynul padesátiletı muž. Pìt lidí zranily trosky domu, kterı Hagibis poškodil. Celkem bylo podle agentury Reuters zranìno více než 60 lidí. O škodách èi zranìních zpùsobenıch otøesy pùdy nejsou žádné zprávy.

Nejvìtší bouøe za posledních 60 let do Japonska navíc pøišla v dobì, kdy zemì poøádá svìtovı šampionát v ragby. Nìkteré zápasy byly zrušeny.

Tajfun postupuje severozápadním smìrem a rychlost vìtru v jeho støedu dosahuje až 230 kilometrù za hodinu. V okolí Tokia byly otevøeny desítky provizorních støedisek pro evakuované. Meteorologové varují, že ve mìstì mùže spadnout až tisíc milimetrù srážek.

„Èekejte liják, jakı jste ještì nevidìli. Postarejte se, abyste ochránili své životy,“ vyzval Japonce mluvèí meteorologù Jasuši Kadžihara. Živel mùže podle nìj zasáhnout i oblasti považované dosud za bezpeèné.

Obyvatelé vıchodního pobøeží se mají uchılit do pokud možno masivních budov, nejménì do druhého poschodí. Veèer místního èasu (kolem poledne SELÈ) nicménì meteorologická služba snížila sílu tajfunu z nejvyššího stupnì „velmi silnı“ na nižší „silnı“.

Oblast zároveò postihlo zemìtøesení o síle 5,7 stupnì. Epicentrum se nachází vıchodnì od pobøeží prefektury Èiba.

Themes
ICO