Czech Republic

Tajné večírky se pořádají po Praze pravidelně, už od zářijových restrikcí

Jedním z prvních pøíspìvkù byla na Instagramu pozvánka z konce záøí, kdy se objevila na profilu organizace MAD Prague - Make A Difference Prague, která se soustøedí na propojování lidí a poøádání rùznıch veèírkù èi vıletù dlouhodobì i pøed pandemií. 

Redakce iDNES.cz zatelefonovala na kontaktní èíslo, které je uvedené na facebookovıch stránkách organizace. Vede ovšem do hlasové schránky. 

Další pøíspìvky k veèírkùm se na profilu už ale neobjevily. Zato na jiném ano, kterı v poslední dobì tøikrát zmìnil uživatelské jméno. 

Nejdøíve to bylo „midnightprague_“, následnì „passwordprague“ a nakonec se po dnešní noci zmìnilo na „losangelsfly“. 

Pozvánky se šíøí pøedevším v rámci známıch, spolužákù a pøátel, které si je pøedávají. Jsou totiž cílené hlavnì na zahranièní vımìnné studenty. 

Restrikce, které jsou v Èesku kvùli šíøení koronaviru, se zpøísòovaly bìhem záøí. Na konci mìsíce probìhla podle zjištìní iDNES.cz první série tajnıch párty. Bìhem øíjna se tøi zrušily a na poslední zasahovala bìhem noci na sobotu policie. V sobotu veèer se mìla konat další, ale podle posledních informací má bıt také zrušená. 

Páteèní nelegální párty se úèastnilo 119 lidí. Na internu odvezli záchranáøi jednu opilou 22letou dívku. Policie zadržela 8 lidí, u kterıch se domnívá, že se jednalo o organizátory akce. Skonèili na služebnì, kde mají celou situaci vysvìtlit.

Zúèastnili jste se v dobì koronavirovıch omezení nìjaké nelegální akce?

Football news:

Barcelona's presidential election is scheduled to take place on March 7
Sir Alex Ferguson: Fortunately, I was retired when I watched Liverpool play in the last two years
Well, Wayne Rooney is now a coach. It's great that we saw his career - and now we can remember everything
Neymar: There is a lot of envy and hatred in social networks. The real Neymar is known by friends, family and colleagues
Neymar: Thank God for the charisma. I have a gift to be different from the rest
Wayne Rooney: It's time to lead the younger generation. I had a great career
Lineker on Rooney: One of our greatest players. England would have won Euro 2004 had he not been injured