Czech Republic

Takhle fotbal znemožníme. Tvrdík o karanténě Slavie i plánované schůzce s Babišem

Jedinı pozitivní pøípad v kádru fotbalové Slavie zpùsobil, že do karantény v úterı šmahem zamíøilo jedenašedesát osob. Hráèi, realizaèní tım, nìkteøí zamìstnanci a nejužší vedení klubu i agenti, kteøí soustøedìní mistra v Rakousku o víkendu navštívili. 

„Uvìdomujeme si, že proti zbytku veøejnosti nejsme jakkoli privilegovanou skupinou, ale podobnì pøísná opatøení mohou fotbal zcela znemožnit,“ varuje v rozhovoru, kterı vznikal korespondenèní formou, Jaroslav Tvrdík, pøedseda pøedstavenstva fotbalové Slavie.

Ta se z naøízení pražské hygieny musí izolovat do pondìlí 24. srpna, a by se v pøípadì negativních vısledkù pøi páteèních kontrolních testech mùže vrátit k omezené tréninkové pøípravì, zápasy hrát nesmí. Proto novı roèník fotbalové ligy pravdìpodobnì pøíští víkend odstartuje bez obhájce.

Nebo je podle vás možné rozhodnutí hygieny ještì zvrátit?
Na vıslovnou otázku, zda budeme schopni 23. srpna v Èeskıch Budìjovicích nastoupit, jsme dostali zápornou odpovìï, ale chceme o dalším postupu nejen s hygieniky dále jednat. Rada vlády pro zdravotní rizika by mìla projednávat tzv. Kubùv návrh na zkrácení preventivní karanténní lhùty ze ètrnácti na osm až deset dnù. Podpoøil ho i Roman Prymula nebo pøedstavitelé hygienické služby. Poøád vìøíme, že se situace mùže zmìnit, i když délka a rozsah karantény jsou pro nás velmi nemilé pøekvapení.

Jak probíhá komunikace klubu s hygienickou stanicí?
Po zjištìní pozitivního pøípadu jsme situaci konzultovali s ministerstvem zdravotnictví i pražskou hygienou. Doporuèili nám návrat do Èeské republiky a pøesun s dodržením odpovídajících hygienickıch norem. Následnì nás kontaktoval vedoucí oddìlení protiepidemické služby pro územní obvod mìstské èásti Praha 10 a klubu bylo naøízeno provést povinné karanténní opatøení do 24. srpna, kdy by se mìl uskuteènit vıstupní covid test. Hráèi a realizaèní tım navíc èekají na vısledek páteèních testù. Pokud budou negativní, mìl by bıt tımu povolen dílèí tréninkovı proces.

Pøesto to pøípravu tımu na novou sezonu jistì nepøíjemnì ovlivní.
Pokud bude trénink v pátek znovu obnoven, není to tak velká tragédie. Máme silnı a bojovnı tım, kterı je schopen tuto nepøíjemnost pøekonat. Ale pro klub jsou to samozøejmì další a další vynaložené náklady: na testování, na zrušenı pøípravnı kemp, na oddìlené ubytování úèastníkù soustøedìní od jejich rodin a další. Na druhou stranu nemùžeme ztratit optimismus. Dohrávku minulé sezony jsme také zaèínali podobnım zpùsobem a byl z toho titul. Tradice se mají dodržovat.

Šéf fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík pøichází na tribunu.

Tehdy – pøed kvìtnovım restartem – jste mìli v tımu také nakaženého hráèe, ale po kontrolních testech zbytek mužstva mohl normálnì fungovat. Tušíte, proè nyní hygienici rozhodli jinak?
To je spíš otázka na nì, já odborník nejsem. Pøípadovı epidemiolog je stejnı jako v kvìtnu. Jestli tomu však dobøe rozumím, každı pøípad je posuzován individuálnì. Testy v kvìtnu byly provádìny pøed zahájením plnohodnotného tréninkového procesu a kontakt hráèe se zbytkem tımu byl minimální. Tentokrát se nakaženı úèastnil od minulého úterı celého soustøedìní, jeden z dalších hráèù má navíc teplotu a pøíznaky jiného onemocnìní, by covid zøejmì nelze úplnì vylouèit. Asi proto jsou hygienici opatrní. Problém nevidím u pøípadového epidemiologa, ten postupuje dle obecnì platnıch norem. Musí se však zmìnit pøedpisová báze.

Tlaèíte spoleènì s vedením ligy a jejím šéfem Dušanem Svobodou na pøíslušné orgány, aby se pravidla pozmìnila?
Dušan Svoboda se zavázal, že svou komunikaci s kluby zlepší, a já jsem rád, že své slovo drží. Jen za vèerejšek jsme spolu hovoøili asi pìtkrát. Domluvili jsme se, že spoleènì s vedením LFA a pøedstaviteli klubù hrajících mezinárodní soutìže požádáme o schùzku premiéra Andreje Babiše, kterı je také pøedsedou vládní Rady pro zdravotní rizika. Jednáme se èleny vlády, pøedsedou Národní sportovní agentury Milanem Hnilièkou, ministerstvem zdravotnictví a hygienickou službou.

Jaké jsou vaše požadavky?
Bavíme se o úpravì podmínek karantény pro fotbal a kolektivní sporty obecnì, poèty divákù a nejnovìji také alespoò o èásteèné kompenzaci vznikajících ztrát. Profesionální kluby jsou firmy jako každé jiné.

Co kdyby se aktuální situace opakovala tøeba za mìsíc, kdy má Slavia i další èeské tımy vstoupit do evropskıch pohárù?
To si vùbec neumím pøedstavit. Nemožné. Bylo to právì jedno z mıch témat pøi návštìvì za klubem v Rakousku. A to jsme ještì netušili, jak aktuální se stane.

Na sociálních sítích jste psal o nutnosti sebekáznì všech hráèù i jejich rodin.
Jsme jako klub pøipraveni k mimoøádnım opatøením, jakım je napøíklad spoleèná izolace tımu v pøimìøené dobì pøed samotnımi zápasy. Dodrželi jsme všechno, co je uloženo, naše vnitøní opatøení jsou dokonce pøísnìjší, ale stejnì to nestaèilo na to, aby do karantény šel pouze nakaženı hráè. Podzim pøitom mùže pøinést obrovské finanèní prostøedky hned pro pìt klubù. Pøes nì dál do èeského fotbalu, pro kterı jsou pøíjmy z evropskıch pohárù zcela zásadní. Hraje se i o koeficient a poèet nasazenıch klubù v dalších letech. Budeme jednat s hygieniky, co je nutné splnit, abychom s jistotou mohli zápasy mezinárodních pohárù absolvovat, musíme spoleènì najít øešení.

Jaké?
Byl bych rád, kdybychom se inspirovali u nìkterıch západních zemí. Je nezbytné hledat øešení, která pøíliš nezvıší zdravotní rizika a umožní normální fungování spoleènosti, nejen fotbalu. Nevìøím v úplnou eliminaci viru, musíme se s ním nauèit žít. Jestli by se soubìžnì stalo to, co Slavii, nìkolika fotbalovım klubùm zároveò a platila by takto pøísná pravidla, fotbal by hrát nešlo.

Vedení domácí ligy si zatím odsouhlasilo pravidelné testování pøed každım kolem.
Což je opatøení pøimìøené dobì, ve které žijeme. Konzultovali jsme ho a jednoznaènì ho podporujeme.

A jak to bude s diváky na stadionech?
Pùvodní informace byla, že od záøí dojde k rozšíøení poètu návštìvníkù až na polovinu kapacity stadionu. Vıvoj pandemie je však takovı, že budeme rádi za zachování souèasného stavu. Jen obèas nechápu rozdílnı pøístup k fotbalu a jinım sportovním èi kulturním aktivitám. I tohle je téma, které chceme s pøedsedou vlády øešit, jestli si na fotbal najde èas.

Football news:

Roma were awarded a technical defeat in the match against Verona. The club wrongly stated Diawara
Italian sports Minister: we will do everything To make the stadiums open again, from October 8
Morata will receive 7.5 million euros a year in See. He took a pay cut for a move
Liverpool made a request for Dembele's loan in June. The Frenchman decided to stay at Barca
Sane on Robben and Ribery: I don't allow comparisons. The two of them have been world-class for 10 years
Atletico defender Jimenez has contracted the coronavirus. The club canceled morning training as a precaution
Canidia about Messi: Leo gets lost and suffers when his team is not the best on the field