Czech Republic

Testy nové vakcíny vzbuzují pochyby. AstraZeneca se brání a slibuje úspěch

Farmaceutická spoleènost v pondìlí oznámila, že její preparát mìl v poslední fázi testù v prùmìru sedmdesátiprocentní úèinnost. Tyto závìry pocházejí z dat od dvou testovanıch skupin. V první z nich testy podstoupilo asi 9 000 lidí, kteøí obdrželi dvì plné dávky vakcíny. U nich se prokázala 62procentní úèinnost. U druhé skupiny o 2 741 lidech se pak úèinnost vyšplhala na 90 procent poté, co nejprve obdrželi polovièní dávku a následnì plnou druhou dávku.

„Uskuteènili dvì studie, pro které byly použity rùzné dávky, a pøišli se složeninou, která ve skuteènosti nereprezentuje ani jednu dávku,“ vysvìtluje pochybnosti akademické obce profesor David Salisbury, odborník na imunizaci z think tanku Chatham House. 

K aplikaci polovièní dávky u druhé testované skupiny pøitom došlo omylem a experti tvrdí, že to je jen jeden z problémù, jež na testy vakcíny vrhá stín. Vláda USA proto zaèala zkušební proces lépe zkoumat a šéf vládního tımu pro podporu vıvoje a distribuci koronavirovıch vakcín Moncef Slaoui veøejnì pøiznal, zda vysoká úèinnost ve druhé skupinì není zapøíèinìna faktem, že v ní nebyl nikdo starší 55 let.

Podle vıkonného viceprezidenta pro vızkum a vıvoj spoleènosti AstraZeneca Mena Pangalose je chyba na stranì dodavatele. „Skuteènost je taková, že by to mohla bıt docela užiteèná chyba,“ øekl Pangalos v støedeèním rozhovoru pro The New York Times. „Opravili jsme chybu a pokraèovali beze zmìn ve studii. Dohodli jsme se s regulaèním orgánem, že do analızy studie zahrne i tyto pacienty.“.  

Ve ètvrtek vıkonnı øeditel spoleènosti AstraZeneca Pascal Soriot sdìlil agentuøe Bloomberg, že k ovìøení devadesátiprocentní úèinnosti polovièní dávky vakcíny bude provedena nová studie. Soriot ale nepøedpokládá, že by další testy zdržely schválení vakcíny ve Velké Británii a Evropské unii.

Specialistka na zdravotnickı vızkum Hilda Bastianová na portálu Wired napsala, že pochybnosti vzbuzuje i práce spoleènosti s daty z poslední fáze klinickıch testù. Pøedkládané vısledky o úèinnosti totiž vycházejí z poznatkù od nìkolika podskupin testovanıch jedincù z Brazílie a Británie. Není jí jasné, proè vızkumníci zvolili právì je. Spoleènosti Pfizer èi Moderna pøitom informovaly veøejnost o vısledcích u celého testovaného vzorku lidí. 

Podle Bastianové tak nyní nelze s jistotou øíci, zda AstraZeneca nevybrala nìkteré èásti vısledkù úèelovì. Spoleènost podle ní rovnìž dostateènì nevysvìtlila, jak se dobrala ke koneèné 70procentní úèinnosti svého preparátu.

AstraZeneca ve ètvrteèním vyjádøení prohlásila, že testy „odpovídaly nejvyšším standardùm“ a že jejich vısledky v pøíštích tıdnech zašle k vydání v recenzovaném odborném èasopise. Neuvedla však, zda poskytne k posouzení odborné veøejnosti veškerá data z finální fáze testování a nevyjádøila se ani k obvinìním vznesenım Bastianovou.

Podle listu The Politico pochyby okolo testù ukazují na nedostatky v systému, v nìmž „spoleènosti deklarují vısledky prostøednictvím tiskovıch zpráv pro nedoèkavou veøejnost a kolísavé finanèní trhy“. Mezi odborníky a politiky roste obava, že pochyby ohlednì schvalovacího procesu jedné z vakcín by mohly poškodit i povìst dalších preparátù.

Stanice BBC upozoròuje, že „vìdu skrze tiskové zprávy“ praktikují i další vakcinaèní spoleènosti Pfizer a Moderna. Jejich data jsou též zatím jen pøedbìžná a kompletní vısledky budou pro veøejnost dostupné až v odbornıch èasopisech.

Pochybnosti veøejnosti o transparentnosti procesu testování vakcín se mohou podepsat i na ochotì lidí nechat se oèkovat. V mnoha zemích podle prùzkumù již nyní roste nedùvìra vùèi vakcinaci, aèkoliv experti považují naoèkování dostateèného poètu lidí za zøejmì jedinou cestu, jak navrátit život na vìtšinì míst planety k normálu.

Není dùvod k obavám

Pochyby se proto pokoušel rozptılit také britskı konzervativní ministr Robert Jenrick, podle nìjž není dùvod, aby se kdokoliv obával o vìrohodnost dat pøedloženıch firmou AstraZeneca a Oxfordskou univerzitou, jelikož je dùkladnì posoudí státní regulaèní úøady. „Není dùvod k pøehnanım obavám,“ øekl televizi Sky News. „Nyní musí dojít k nezávislému posouzení,“ dodal.

Podle listu The Business Insider by veškeré problematické aspekty zpùsobu, jakım AstraZeneca testy vakcíny uskuteèòovala a reportovala o nich, nemìly zakrıt benefity vakcíny. Zatím testy prokázaly bezpeènost vyvíjené látky. V porovnání s konkurenty je navíc vakcína levnìjší a tím i dostupnìjší. 

Server Wired též zmiòuje další vıhodu, kterou vakcína mùže mít oproti konkurentùm. Nìkteøí z úèastníkù studie se pravidelnì testovali na koronavirus. Rùzná míra infekce naznaèuje, že vakcínì se daøilo zabraòovat pøenosu viru. 

Zákeønost koronaviru spoèívá v jeho neviditelnosti. Ve velké míøe jej šíøí lidé bez pøíznakù. Vakcína, která by dokázala poradit i s pøenosem viru, by mìla tedy vìtší hodnotu pøi zamezování pandemie než vakcína, která jen léèí symptomy. 

Football news:

Tuchel wants to see Holand at Chelsea. The club will not buy Rice from West Ham after the change of coach
Eriksen pro goal for Milan: It was the perfect free kick for me. I am very happy
Conte on 2-1 with Milan: Before the winning goal, the result was unfair. Their goalkeeper is the best player of the match
Mikel Arteta: Arsenal did everything right, but they lost. Wins give confidence
Nicolo Barella: We proved that we are stronger than Milan
Go do your voodoo shit, you little ass. Ibrahimovic-Lukaku during the Cup match
Pioli on the defeat by Inter: The only difference was the relegation. There could be any result in equal teams