Czech Republic

Trenéři Vítkovic a Třince i po startu druhé ligy hledají útočníky

MFK Vítkovice

MFK Vítkovice

Zmìny v kádru

Pøišli: David Klusák z Táborska a Marián Kovaøík z Bruntálu, z hostování se vrátili Lukáš Kania a Dominik Martišiak z Baníku Ostrava, Ondøej Mouèka z Petøkovic, Michal Støíž z Žižkova a Lukáš Buchvaldek ze Sigmy Olomouc, na hostování Jakub Matoušek ze Sigmy Olomouc a Jan Suchan z Plznì.

Odešli: hostování skonèilo Josefu Celbovi, Filipu Kaloèovi a Danielu Ožvoldovi z Baníku Ostrava, Jiøímu Januškovi z Pøíbrami, Jiøímu Mikerovi z Hradce Králové a Tomáši Vasiljevovi ze Slovácka, smlouvy skonèily Matìji Konèalovi, Vladimíru Mišinskému a Davidu Paškovi.

Mužstvo opìt prošlo rozsáhlou obmìnou, i když obrana se až na odchod Josefa Celby nezmìnila. „Problém vidím smìrem dopøedu,“ pøiznal vítkovickı trenér Jiøí Balcárek. „Tam by mìl v pøechodové fázi pracovat Suchan.“

Kouè by rád ještì rozšíøil kádr o jednoho dva hráèe. „Ale jen takové, kteøí zvednou kvalitu, o ty zkušenìjší, o které se budou moci opøít mladíci.“ Pøeje si útoèníka. „Do mistrovskıch zápasù nemùžeme jít s jedinım typickım útoèníkem Kovaøíkem. Ale na hráèském trhu nejsou. Jsme v kontaktu s kluby, ale i ligové tımy mají s útokem potíže,“ upozornil Balcárek.

By si vedení klubu pøeje zlepšit umístìní z pøedchozí sezony, trenér Balcárek upozoròuje, že od prvního kola to bude tuhı boj o záchranu.

„Nemùžeme bıt v oblacích, že jsme byli osmí. Hru máme založenou na tımové práci, nemáme individuality. Odešla nám zkušenost a hráèi, kteøí nastøíleli dohromady osmnáct dvacet gólù... Samozøejmì pokusíme se bıt co nejvıše, ale zvedám prst - nebude to jednoduché.“

Fotbal Tøinec

Fotbal Tøinec

Zmìny v kádru

Pøišli: Filip Hlúpik z Pøíbrami, David Gáè ze Zbrojovky Brno, Jiøí Valenta z Mladé Boleslavi a Tomáš Wojnar z Havíøova, na hostování František Chmiel z Baníku Ostrava, Filip Kubala a David Machalík ze Slovácka.

Odešli: René Dediè do SFC Opava, hostování skonèilo Lukáši Buchvaldkovi ze Sigmy Olomouc, Michalu Klecovi ze Žiliny, Lukáši Luptákovi z Trnavy a Tomáši Weberovi z Karviné, smlouvy vypršely Michalu Bártovi a Pavolu Ilkovi, do B tımu Róbert Demjan, Lukáš Hapal, Francisco Nazareno a Matìj Schwendt.

Novı tøineckı trenér Svatopluk Habanec upozornil, že kádr prošel citelnou obmìnou. „Nejen pøíprava, která byla bohužel hodnì krátká, ale i vstup do sezony bude o tom, abychom se sehráli,“ prohlásil Habanec.

Dodal, že stále mají jeden post otevøenı. „Po odchodu Dedièe do Opavy nám chybí vysokı hrotovı útoèník. Máme nìkoho v hledáèku, ale nìco je pøedražené, nìco nesmyslné. Pøestupové okno je ještì docela dlouhé (do konce záøí - pozn. red.), takže není tøeba se hroutit,“ øekl kouè. „Máme rychlé typy hráèù, anebo je tu Neslaník, kterı je schopnı na tom postu alternovat.“

Na hrotu by mohl nastoupit i Tomáš Wojnar, kterı pøišel z divizního Havíøova coby nejlepší støelec kraje minulé sezony.

„Èekáme, jestli nìkdo nevypadne i z ligy, protože nìkteré manèafty jsou pøedimenzované, mají tøeba pìt útoèníkù,“ dodal Habanec. „Musíme si poèkat, aby pøípadné hostování mìlo smysl pro obì strany.“

Tøineètí zaèínají sezonu v sobotu v 10.15 v Praze proti Dukle. I ve druhém kole hrají venku - 28. èervence ve Varnsdorfu. Doma se pøedstaví až 3. srpna od 10.15 s Jihlavou.

Zpravodajství z 1. kola druhé ligy

Sotva se v pátek zástupci Olomouce a Vítkovic dohodli na hostování záložníka Lukáše Buchvaldka, hned naskoèil do základní sestavy fotbalistù Vítkovic.

Leè ani on na úvod národní ligy nezabránil prohøe Vítkovic s Chrudimí 0:1. „Asi šlo vidìt, že jsme ještì nebyli úplnì sehraní, ale fotbal je všude stejnı, takže jsme mìli nìkteré akce dohrát lépe,“ øekl Buchvaldek, kterı byl jednou ze ètyø posil v základu. Do utkání šel po jednom tréninku s novım tımem. „To problém nebyl. Vìtšinu klukù znám osobnì.“

Vítkovickı trenér Jiøí Balcárek už o pøestávce dvakrát støídal. „Praus i Kovaøík naši hru oživili, ale bylo to celkovì od nás moc kostrbaté,“ øekl Balcárek.

Football news:

Brunu has scored 7 (4+3) points in his last 3 games for Manchester United
UEFA postponed the introduction of var in the group stage of the Europa League until the 2021/22 season
Mourinho on the match with Bournemouth: Everyone knows that there was a penalty in favor of Tottenham. Everything
Pogba scored for Manchester United for the first time in the season
Schmeichel on Manchester United's penalty against Aston Villa: there was no Foul. VAR remains a laughing stock
Manchester United kicked 13 penalties in the Premier League season, repeating the tournament record
De Gea beat Schmeichel and set a Manchester United record for the number of matches among foreigners