Czech Republic

Učím se nezávodit, hlásil Tomeček. I tak má z Dakaru cenu

Právì s Afrikou mohl nejlépe porovnávat, tam totiž závodí pravidelnì na klání vedoucím po trase pùvodní Rallye Dakar. Letos však bylo i ve svìtì pouštních maratonù všechno jinak. „Chystali jsme Tatru na další start na Africa Eco Race, jenže pøišel e-mail od Jeana Louise Schlessera, že se kvùli nepøíznivé situaci ve svìtì závod konat nebude. Naštìstí se ozvali z nìmeckého tımu South Racing s nabídkou dìlat na Dakaru asistenci jejich buginám. Už to vypadalo, že budeme v lednu sedìt doma, ale najednou jsme zase mìli práci,“ zaradoval se Tomeèek.

Na rozdíl od souèasnıch závodních truckù skládanıch od poèátku èistì pro závodìní je Tomeèkova Tatra pøestavìnı valník, což se v tomto pøípadì ukázalo jako velká vıhoda. Pøed každou etapou na ni naložili 600 až 800 kilogramù náhradních dílù, náøadí a pneumatik a mohli vyrazit.

„Uèím se jet v klidu a nezávodit. Je to nezvyk, startovat až úplnì vzadu,“ popisoval Tomeèek v prùbìhu závodu. „V Africe na trati nìkoho potkám jen párkrát za etapu, tady jsou poøád kolem nás auta a další náklaïáky. Je to nìco úplnì jiného. Auto se víc boøí do písku, v dunách je vyslovenì tìžkopádné. A vıraznì mi stoupla spotøeba. Døív jsem jezdil za sedmdesát litrù nafty na sto kilometrù, teï je to sto na sto,“ líèil v tiskové zprávì závodník.

Novinkou proti minulım rokùm pro nìj byli i spolujezdci, v posledních letech závodil v Africe s kamionem úplnì sám, èímž si vysloužil pøezdívku Captain Solo. Tentokrát mìl v kabinì dva paráky. „Do Tatry jsme namontovali sedaèky pro navigátora Láïu Lálu a nìmeckého mechanika Philippa Rettiga. A závod jsme si užili, Tatra to zvládla a tøeba Philipp byl nadšenı, protože pøi dvou pøedchozích startech v asistenèním kamionu dojel až hluboko vzadu a bez ocenìní,“ poznamenal Tomeèek.

I rychlé asistence totiž mìly svou soutìž a Tomeèek byl jasnì nejrychlejší. Navíc v celkovém poøadí kamionù dojel šestnáctı. Na trati se sice snažili poctivì sbírat všechny kontrolní body, hlavní náplní však byla pomoc vozùm South Racingu, pøidruženého tımu Monster Energy i dalším, kteøí ji zrovna potøebovali.

A tahle mise oranžovıch dakarskıch andìlù byla úspìšná, buginy obou tımù totiž obsadily stupnì vítìzù v kategorii SSV. „Kdyby ještì nìkdy pøišla podobná nabídka, nebránil bych se jí. Ale nejvíc bych si pøál, abychom se v pøíštím roce zase vrátili do Afriky a radovali se v cíli u Rùžového jezera v Dakaru,“ pøiznává Tomeèek.

Football news:

Hazard and Ramos can play against Elche. Real Madrid trust the Belgian, despite injuries
Edegor on moving to Real Madrid at 16: Madness. I didn't understand it then, because I was still a child
Wijnaldum on the contract: No news. The most important thing right now is the Liverpool game, not my situation
Javier Tebas: Ronaldo's departure from Real Madrid is the club's decision. This affected La Liga, but the financial impact was minimal
Man City want to sign Holand, not Mbappe. The reason is the Frenchman's salary requirements
Tuchel-Werner: Timo, you play on the right. You've been playing left for a quarter of an hour. Don't you understand?
Liverpool are 7 points behind the Champions League zone, 8 points behind the lost ones