Czech Republic

Ukrajinský prezident chce rozpustit ústavní soud. Vadí mu verdikty o korupci

Ústavní soud tento tıden rozhodl o zrušení nìkterıch protikorupèních zákonù. Jako nepøimìøenı zavrhl postih za nepravdivé informace v majetkovıch pøiznáních úøedníkù. Rovnìž zrušil klíèové pravomoci národní protikorupèní agentury.

„Rozhodnutí ústavního soudu jsou neplatná od samého poèátku,“ praví se v prezidentovì pøedloze, v níž Zelenskyj navrhuje ústavní soud rozpustit a zvolit nové soudce. Zatím podle Reuters nebyl urèen termín, kdy by parlament mìl o pøedloze hlasovat. Zelenskyj nicménì návrh pøedložil jako naléhavı a poslanci by mìli o nìm hlasovat co nejdøíve.

Nesoustavné vıkony Ukrajiny pøi prosazování reforem a potírání zakoøenìné korupce vykolejily program zahranièní pomoci ve vıši pìti miliard dolarù (asi 117 miliard korun), kterı byl s Mezinárodním mìnovım fondem dohodnut v èervnu, kdy se ukrajinská ekonomika v dùsledku pandemie ocitla v prudkém poklesu. 

Zastoupení Evropské unie v Kyjevì varovalo, že finanèní pomoc EU je podmínìna pokrokem Ukrajiny pøi potírání korupce. Unie by podle tisku také mohla Ukrajincùm pozastavit bezvízové cestování.

Spojené státy, Kanada, Velká Británie a Evropská unie podpoøily Ukrajinu pomocí a sankcemi proti Rusku poté, co demonstranti v Kyjevì v roce 2014 svrhli proruského prezidenta Janukovyèe a Rusko anektovalo Krym, ale opakovanì tlaèily na Kyjev, aby zrychlil tempo reforem.

List Ukrajinska pravda upozornil, že podle prezidentova návrhu mají bıt noví ústavní soudci zvolení podle ústavy, která ale zakazuje takovımto zpùsobem pøerušovat pravomoci èlenù ústavního soudu. Složení ústavního soudu lze mìnit jen se souhlasem nejménì dvou tøetin ústavních soudcù.

Pøedsedu ústavního soudu Oleksandra Tupyckého si mezitím pøedvolali k vıslechu vyšetøovatelé kvùli podezøení, že v rámci zloèinecké organizace ovlivòoval rozhodování soudù v majetkovıch záležitostech. Tupyckyj podle tisku také zatajil vlastnictví pozemkù na Krymu, které prı pøešly do soudcova vlastnictví až po ruské anexi poloostrova.

Na Donbase zemøeli dva ukrajinští vojáci

Mezitím se zhoršila situace na frontì v Donbasu na vıchodì zemì, èásteènì ovládaném proruskımi separatisty. Ti pìtkrát porušili pøímìøí, z toho dvakrát v pátek. Zabili dva ukrajinské vojáky a další dva zranili, hlásí ukrajinská média s odvoláním na velení ukrajinské armády. 

„Bìhem uplynulého dne ukrajinské jednotky zaznamenaly pìt porušení pøímìøí ze strany ozbrojenıch uskupení Ruské federace,“ uvedla armáda podle agentury Interfax-Ukrajina. „V dùsledku nepøátelské palby utrpìli dva ukrajinští vojáci zranìní nesluèitelná se životem,“ dodalo armádní komuniké. Separatisté naopak obviòují z porušování pøímìøí ukrajinské jednotky.

Kyjev obviòuje Rusko z vojenské podpory separatistù, což Moskva popírá. Ukrajinské úøady a média bìžnì oznaèují nepøátelské vojáky za „ruské žoldnéøe“ a „okupanty“. Konflikt si od jara 2014 vyžádal více než 13 tisíc mrtvıch. 

Velké boje ustaly po uzavøení mírovıch dohod v Minsku v únoru 2015, ale pøestøelky èas od èasu propukají bez ohledu na novì uzavíraná pøímìøí a v politickém urovnání konfliktu se dosud žádného prùlomu nedosáhlo.

Football news:

Tebas on Messi: I Want to see Leo in La Liga as well as Mourinho, Pep, Klopp, Ronaldo
Farewell to Maradona in Argentina: there were only relatives, buried next to their parents
Maradona was buried near Buenos Aires next to his parents
Mourinho on Maradona: We can find his football on Google, but we won't find Diego there. I miss him
Fabio Capello: against such a mediocre Real Madrid, Inter could have played better
Ibrahimovic met with the Swedish national team coach in Milan
Тот Tottenham midfielder Winks scored from 49 yards. This is the 3rd result in the Europa League, all - in this draw