logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Czech Republic

Úřad začal vymáhat zpět 1,4 milionu korun, které Mynář dostal na sjezdovku

Mohly to bıt druhé Osvìtimany, jen o ètyøicet kilometrù dále. I v Nové Lhotì na Hodonínsku chtìl nynìjší kancléø prezidenta Vratislav Mynáø vybudovat lyžaøskı areál. A i tady si svùj projekt nechal zaplatit z dotací. Na nakoupení snìžnıch dìl, osvìtlení a zázemí inkasovala jeho firma na 2 miliony korun z EU. Samotná obec do zámìru investovala další miliony. Pak se ale plán zasekl.

Zatímco v Osvìtimanech zaèal Mynáø svah zasnìžovat z naèerno postaveného rybníku, v Nové Lhotì mu nelegální vybudování nádrže zatrhlo vedení Chránìné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Území totiž spadá do nejpøísnìjší zóny ochrany pøírody a vody je tam dlouhodobı nedostatek. Umìlé zasnìžování tedy nebylo možné. Navzdory tomu si firma dotace nechala; zdejší vleky tady dodnes stojí.

Po pùl roce od chvíle, co MF DNES upozornila, že Mynáøova firma tak nesplnila naøízenou pìtiletou lhùtu udržitelnosti dotací, má nyní kontrola Státního zemìdìlského intervenèního fondu (SZIF) vısledek. „SZIF bude zahajovat øízení o vrácení dotace na dva projekty,“ øekla MF DNES mluvèí SZIF Vladimíra Nováková.

SZIF podle ní po spoleènosti Ski-Moravia zaèíná vymáhat 1,2 milionu, které Mynáø chtìl na vybudování èerpací stanice pro zasnìžování – jenže ta nemá odkud pumpovat vodu. A úøad chce zpìt i dalších 200 tisíc, které kancléøi poslal na vztyèení stožárù s osvìtlením svahu, po nìmž nejezdí žádní lyžaøi.

Pevné spojení s kancléøem prezidenta

Mynáø už nyní ve firmì jako spolumajitel oficiálnì nefiguruje. Když mu projekt nevyšel, svùj podíl pøepsal v roce 2013 na nynìjšího starostu Osvìtiman Aleše Pfeffera. Aèkoli mìla v té dobì spoleènost podle úèetních uzávìrek milionovı majetek, pøevod se odehrál za 70 tisíc korun. Tak levnì získal firmu muž, kterı se v Osvìtimanech stal starostou, protože mu Mynáø loni po volbách místo pøepustil.

Pfeffer následnì jako hlava obce tvrdil, že kancléøùv rybník v jeho obci není èerná stavba.

K nejnovìjší patálii spojené s nìkdejším podnikáním kancléøe Miloše Zemana se vèera Pfeffer nechtìl vyjadøovat. „Jsem v lese, kácím stromy. Nemám èas. Zavolejte zítra,“ øekl starosta.

Nekomentoval to ani Mynáø. „Víte víc než já. Angažmá ve firmì jsem ukonèil pøed šesti lety. A pokud se nemılím, jedná se o neveøejné informace,“ konstatoval Mynáø.

Obøí dluh u Mynáøe

Zatímco kancléø už u firmy v obchodním rejstøíku zapsanı není, jeho peníze v ní nejspíše poøád zùstaly. V majetkovém pøiznání, které po letech tahanic a soudù kancléø pøedloni vložil do veøejného rejstøíku, uvedl, že mu spoleènost Ski–Moravia vedená Pfefferem dluží skoro 1,7 milionu korun.

Ve firmì po odchodu Mynáøe zùstali kromì jeho blízkého známého Pfeffera jeho dva spoleèníci – Radim Matyáš a Jan Stindl, s nimiž kancléø døíve vlastnil spoleènost, která nabízela pomoc se získáváním dotací. Ovšem to, jestli má jejich firma Ski-Moravia z èeho naopak dotace vrátit, není jasné. Neplní totiž zákonnou povinnost a nezveøejòuje úèetní závìrky. Z posledního dostupného dokumentu za rok 2011 je ale patrné, že už tehdy spoleènost dlužila témìø 7 milionù.

Miliony ve vzduchu

Spoleènost má ovšem stále možnost se bránit. Z toho, že sjezdovka už pìt let nefunguje, ji paradoxnì usvìdèuje dokument samotné obce Dolní Lhota, která s Mynáøem projekt spouštìla a investovala do nìj miliony korun.

Na svahu rezivìjí snìžná dìla, na které firma Vratislava Mynáøe dostala...

Na svahu rezivìjí snìžná dìla, na které firma Vratislava Mynáøe dostala dvoumilionovou dotaci.

„Od roku 2013 není skiareál v provozu, protože bez zasnìžování to není možné,“ píše se v rozvojovém plánu obce do roku 2024. A spoleènost pøi nìkolikamìsíèní kontrole nebyla schopná doložit, že tomu bylo jinak. Proto fond zahájil øízení o vrácení dotací.

„Než ale vydá SZIF rozhodnutí v této záležitosti, bude mít pøíjemce dotace lhùtu na vyjádøení, mùže nahlížet do spisu èi doložit jiné doklady,“ dodala Nováková.

Z EU mimoøádnì sledovanı úøad

SZIF pøitom zpìt nechce úplnì první dotaci devìt set tisíc, kterou kancléø dostal na nákup samotnıch snìžnıch dìl. Lhùta udržitelnosti této dotace vypršela v prosinci 2013.

SZIF, kterı také øeší vysoce sledovanı problém dotací pro Agrofert, je i v pøípadì Mynáøe pod detailním dohledem Evropské komise. Úøad spadá pod ministerstvo zemìdìlství, které øídí Miroslav Toman. Muž blízkı prezidentu Miloši Zemanovi.

„Generální øeditelství pro zemìdìlství a rozvoj venkova si od vnitrostátních orgánù vyžádalo další informace o této vìci a situaci bude peèlivì sledovat,“ reagoval na konci kvìtna evropskı komisaø pro zemìdìlství a rozvoj venkova Phil Hogan na interpelaci èeského europoslance Tomáše Zdechovského, kterı odkázal na text MF DNES.

All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO