Czech Republic

V Česku bude zákaz nočního vycházení, lidé musí na žádost policie prokázat účel cesty. N

Vıjimky platí mimo jiné pro cesty do zamìstnání, vıkon povolání, neodkladné cesty kvùli ochranì života, zdraví a majetku, ale také pro venèení psù ve vzdálenosti do 500 metrù od bydlištì.

Lidé by ale podle Prymuly mìli prokázat úèel cesty, v pøípadì zamìstnání napøíklad zamìstnaneckou smlouvou. Ale lze to doložit i dodateènì, uvedl ministr.

Opatøení platí zatím do konce nouzového stavu 3. listopadu. Kabinet však pravdìpodobnì v úterı požádá snìmovnu o prodloužení mimoøádného stavu.

Kabinet naposledy zpøísnil omezení pohybu v Èesku minulou støedu. Od ètvrtka omezila vláda kontakty na setkávání nejvıše dvou lidí, pokud nejsou ze stejné domácnosti. Na otázku, zda vláda zvažovala tvrdší variantu omezení pohybu a èinností (tzv. lockdown) po vzoru Izraele, odpovìdìl v pondìlí po jednání vlády na Twitteru ministr vnitra Jan Hamáèek, že pro nìj není ve vládì vìtšina hlasù.

Ve veøejnıch i soukromıch podnicích, pokud je to možné, by mìla bıt pøikázána práce z domu. Na tiskové konferenci po mimoøádném jednání vlády to v pondìlí øekl ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO).

V Èeské republice nemají na práci z domu zamìstnanci zákonnı nárok, zamìstnavatel ji ani nemùže jednostrannì naøídit. Pracovník se zamìstnavatelem o ní musejí uzavøít písemnou dohodu nebo tuto možnost sjednat v pracovní smlouvì. 

V domovech seniorù se mají od pøíštího tıdne zaèít plošnì užívat antigenní testy na koronavirus. Cílem je odhalit nákazu a bránit šíøení, øekl Prymula. 

Vıbìr zpøísnìnıch protiepidemickıch opatøení, o kterıch rozhodla vláda, a která budou platit od støedeèních 00:01:

  • Zákaz noèního vycházení od 21:00 do 05:00 s vıjimkou cesty do zamìstnání nebo jinıch neodkladnıch cest. Povolené bude venèení psù v okruhu 500 metrù od bydlištì.
  • Zákaz maloobchodního prodeje a poskytování služeb v provozovnách od pondìlí do soboty mezi 20:00 až 05:00 a v nedìli po celı den. Omezení se nebude tıkat èerpacích stanic, lékáren, obchodù na nádražích a prodejen ve zdravotnickıch zaøízeních.
  • Zákaz prodeje na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách, zákaz pochùzkového a podomního prodeje. Zákaz se nebude vztahovat na pojízdné prodejny zajišující prodej základního sortimentu v obcích, kde není možné takové zboží zakoupit v jiné provozovnì. Zákaz prodeje na tržištích se nebude vztahovat na prodej ovoce, zeleniny, mléka a mléènıch vırobkù, masa a vırobkù z nìj, vajec, pekaøskıch a cukráøskıch vırobkù, medu, pokud jsou domácí provenience.
  • Zákaz konzumace potravin na místì na farmáøskıch trzích. Mezi stánky, stolky nebo jinımi prodejními místy bude muset bıt nejménì dvoumetrovı volnı prostor. Na ploše farmáøského tržištì nebude moci bıt více než 20 lidí na 400 metrech ètvereèních.
  • Zùstanou otevøená kvìtináøství s ohledem na Památku zesnulıch (Dušièky). Uvnitø obchodu budou moci bıt maximálnì dva zákazníci.
  • Zamìstnavatelùm se naøizuje vždy používat home office (práci z domova), pokud je to možné vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám.

Football news:

Khabib reacted to Maradona's death: One of the greatest. Millions love football because of it
Gasperini on 2:0 with Liverpool: This is unbelievable. Atalanta played their football
Simeone on Maradona's death: Impossible to believe. He infected us with football. This is a great loss for me
Bayern and city are already in the Champions League play-offs. Who is already with them, and who is in step?
Conte Pro 0:2 from Real Madrid: We saw the difference between them and us. Inter made too many gifts
Liverpool have never scored a goal against Atalanta in their home Champions League match
Liverpool lost at home for the first time in 2 years! Gave Atalanta a couple of goals and never hit a goal