Czech Republic

V Česku zemřelo od začátku epidemie přes 8000 lidí s prokázaným koronavirem

Mimoøádnou aktualizaci statistických údajù zdùvodnilo ministerstvo neúplným noèním exportem dat ze zdrojové databáze. Nové údaje se výraznì liší také poètem vyléèených, který stoupl na 437 385, zatímco ráno jich bylo o 12 359 ménì. V dùsledku toho se zmìnil i údaj o poètu aktuálnì nemocných, kterých je 71 516 namísto témìø 83 000 ráno.

Novým koronavirem v Èesku se dosud prokazatelnì nakazilo skoro 517 000 lidí. V pátek pøibylo 4459 nových pøípadù, o 1349 ménì než ve stejný den pøedchozího týdne. Za dnešek zatím ministerstvo eviduje 920 potvrzených pøípadù.

Vìtšina nakažených má mírný prùbìh onemocnìní. Podle posledních údajù ministerstva je s koronavirem hospitalizováno 5048 lidí, tedy sedm procent aktuálnì nemocných. Stav 743 pacientù lékaøi hodnotí jako tìžký. Poèet hospitalizací je oproti zaèátku listopadu nižší o více než 2400. Od pondìlí tohoto týdne klesl o 450 pøípadù.

V listopadu zatím zemøelo v Èesku 4463 lidí s covidem, v prùmìru 159 dennì. V sedmi listopadových dnech pøesáhl nárùst 200 pøípadù. Maximem za celou dobu od vypuknutí infekce bylo 257 mrtvých 3. listopadu. Za jediný den tehdy zemøelo o devìt lidí více než za celé záøí. Za øíjen evidovali zdravotniètí statistici 2865 úmrtí, tedy zhruba o tøetinu ménì, než je dosavadní listopadová bilance.

Poèty nových pøípadù covidu-19 klesají nyní pomaleji než v minulých dvou týdnech, uvedl v pátek ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Velké rozdíly ve vývoji epidemické situace jsou navíc mezi jednotlivými region.

Nejvýraznìji se covid-19 v posledních dnech šíøí na Havlíèkobrodsku. Za uplynulých sedm dní tam v pøepoètu na 100 000 obyvatel pøibylo 631 nakažených. Naproti tomu v okrese Praha-západ to bylo 138 infikovaných na 100 000 obyvatel za poslední týden.

Vývoj epidemie hodnotí systém PES. Jeho aktuální skóre je 57 bodù ze sta možných a na této úrovní se drží šestý den v øadì. Odpovídá to prostøednímu z pìti stupòù epidemické pohotovosti.

Aktuálnì má Èesko od pondìlí vládou naøízená opatøení podle ètvrtého, tedy druhého nejvyššího stupnì rizika. O pøípadném dalším rozvolòování, které by se týkalo napøíklad otevøení obchodù èi restaurací, budou ministøi mimoøádnì jednat v nedìli.

Football news:

Leandro Paredes: We want to see Messi at PSG, it's natural. I hope he will be with us
Kahn-Neuer: 196 dry matches! Congratulations, it was you who reached my record
Klopp on Liverpool's form: It is absolutely normal that such questions are asked. This level of pressure is a privilege
In the clinic, the salary is 25 thousand. This is a disaster. Doctor Shinnik's vacation: for 6 hours a day, he drove doctors to patients so that they did not walk
The Real Madrid management trusts Zidane and will give him time to correct the situation (Goal)
Milan defender Conti has moved to Parma on loan with a mandatory buyout for 7 million euros
UEFA on the Euro in one country: Each city will have its own scenario