logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Czech Republic

V Praze 8 kácí stromy. Lidé mají obavy, že se na chráněném území bude stavět

Jedny z nejmalebnìjších svahù nad Vltavou jsou souèástí pøírodního parku Drahaò-Troja. Vyskytují se zde vzácné rostliny i živoèichové, proto také jeho èást spadá mezi pøísnì chránìná území Natura 2000.

I z tohoto dùvodu mnohé obyvatele zejména z nedalekého sídlištì Bohnice vydìsilo, když do zdejší lokality Bendovka zaèala v minulıch tıdnech najíždìt tìžká technika. Lidé a stroje bìhem krátké doby jednu èást zcela vykáceli, o kus dál se zase bagry zakously do zemì. Místní se obávají, že zde majitelé chtìjí stavìt bez povolení.

„Rozumím znepokojení lidí, obzvláštì v této oblasti je to velmi citlivé, ale žádné vìtší zásahy nepøipustíme,“ øíká místostarosta Prahy 8 pro územní rozvoj Jiøí Vítek (Patrioti).

V lokalitì má pozemky nìkolik soukromıch majitelù. Jedna z ploch, kde bylo v poslední dobì rušno, patøí Karlu Nìmeèkovi, podnikateli a místopøedsedovi TOP 09 v sousední Troji, kterı byl v mìstské èásti až do loòska zastupitelem.

Nìmeèek však odmítá, že by v lokalitì Bendovka plánoval nebo dokonce cokoliv zaèal budovat naèerno. „Na mém pozemku došlo pouze k úklidu suti, která zde dlouhodobì ležela, nejednalo se ale o žádné terénní úpravy,“ sdìlil MF DNES Karel Nìmeèek. Zásahy do zemì vysvìtlil tím, že bagry dìlaly pouze sondy, aby bylo jasné, do jaké hloubky nahromadìnı nepoøádek sahá.

Z tohoto pohledu alespoò zatím nenašel žádné pochybení ani odbor územního rozvoje a vıstavby Prahy 8. „Práce jsou doposud v rozsahu údržby pozemku a k tomu ani žádné povolení není potøeba,“ vysvìtlil mluvèí Prahy 8 Martin Šalek a dodal, že úøedníci byli na místì situaci zkontrolovat a v pøíštích dnech se tam chystají znovu.

Sad, vinice i vinièní domek?

Ještì vıraznì vìtší zásah provedli dìlníci na nedalekıch parcelách patøících spoleènosti Bendovka. Nìmeèek tvrdí, že s firmou není jakkoliv majetkovì provázán a jediné propojení spoèívá v tom, že spoleènost sídlí ve stejném bytovém domì, kde on sám bydlí. Pøiznává alespoò, že svùj postup spoleènì koordinují.

Na celkové ploše asi sedmi tisíc metrù ètvereèních nechala spoleènost vykácet stromy a keøe. I v tomto pøípadì dostala povolení od úøedníkù, konkrétnì od odborù ochrany životního prostøedí na magistrátu i v Praze 8.

Podle nich nebudou mít zásahy na vzácnou pøírodní lokalitu negativní dopad, navíc odùvodnìním kácení mìlo bıt i to, že se v místì šíøily nepùvodní druhy døevin.

Jinou otázkou ale je, co dál s vyèištìnımi plochami vlastníci zamıšlejí. Nìmeèek neurèitì prohlašuje, že na svém pozemku chce znovu vysadit zeleò a obnovit sad. Konkrétnìjší je v druhém pøípadì. „Historicky tady stávala vinice a spoleènost Bendovka nyní usiluje o její obnovu v pùvodním rozsahu,“ vysvìtluje.

Má to ale háèek. Podle informací MF DNES totiž existuje zámìr, že by u sadu vzniklo ještì jakési technické zázemí a u vinohradù vinièní domek. Vznik i drobnıch staveb by však byl pøinejmenším velmi diskutabilní.

V každém pøípadì nyní vedení radnice Prahy 8 pøichází s plánem, jak alespoò èásteènì dalším možnım zásahùm pøedejít.

„Pokud by pan Nìmeèek smìnil svùj pozemek s magistrátem, mìli bychom lokalitu pod kontrolou a nemohlo by tak docházet k takovım pøípadùm, které veøejnost znervózòují,“ navrhuje místostarosta Vítek. Hlavní mìsto v okolí totiž vlastní další parcely a smìnou by je scelilo. Muselo by však nabídnout jako náhradu odpovídající pozemky jinde.

Místostarosta už s podnikatelem jednal, zásadní schùzka se však uskuteèní až zaèátkem pøíštího tıdne. Teprve potom bude jasnìji. Stejnì tak zatím není zøejmé, jak by se k nápadu postavil magistrát.

Návrat vinic na svahy

Místa, kde má vzniknout vinice, by se ale smìna netıkala. Její obnovì tak už nejspíš nestojí nic v cestì. Nutno ovšem podotknout, že v posledních letech se už vrátilo nìkolik vinic na svahy kolem Troji. To, jestli zde nakonec vznikne i vinièní domek, bude záležet na rozhodnutí pøíslušnıch úøadù, komise pro územní rozvoj, pøípadnì i rady mìstské èásti.

O aktuální situaci i o jednáních s majiteli pozemkù chce pak místostarosta Jiøí Vítek informovat veøejnost na setkání, které sezval pøímo do lokality Bendovka na sobotu 7. prosince.

Themes
ICO