Czech Republic

V regálech musí být 65 procent českých potravin, zkoušejí to opět poslanci

Pozmìòovací návrhy k zákonu o potravinách a tabákovıch vırobcích podali poslanci hnutí ANO David Pražák, Jaroslav Faltınek a Josef Kott. Povinnost se má tıkat obchodù s prodejní plochou nad 400 metrù ètvereèních. Snìmovna bude zákon ve druhém ètení projednávat v úterı.

Návrh je obdobou tvrdší verze, kterou prosazovali poslanci nìkolika stran vèetnì Margity Balaštíkové z ANO. Novì je strop stanoven na 65 procent namísto pùvodních 85 procent, a to v roce 2028. Zákon je míøí hlavnì na velké obchodní øetìzce. Ty by musely zajistit, aby bylo v regálech 55 procent lokálních potravin v letech 2022 až 2024, 60 procent v letech 2025 až 2027 a 65 procent od roku 2028.

Stejnì jako obdobnı návrh pøedkládanı na jaøe, je i tento tendenèní, úèelovı, populistickı a svımi dùsledky vıraznì poškodí všechny zákazníky. Ve své podstatì jde o omezení práva svobodné volby každého obèana.

Tomáš Prouza šéf Svazu obchodu a cestovního ruchu

Svaz obchodu a cestovního ruchu v èele s Tomášem Prouzou na poslední chvíli lobboval u poslancù, aby návrh odmítli.

Populismus povede k vyšším cenám a nahraje agrobaronùm, varuje Tomáš Prouza

„Stejnì jako obdobnı návrh pøedkládanı na jaøe, je i tento tendenèní, úèelovı, populistickı a svımi dùsledky vıraznì poškodí všechny zákazníky. Ve své podstatì jde o omezení práva svobodné volby každého obèana Èeské republiky,“ øíká Prouza s tím, že premiér Andrej Babiš na jaøe sám s povinnımi kvótami nesouhlasil. Svaz také upozornil, že dùsledkem regulace by bylo zvıšení cen potravin a omezení nabídky.

Jedním z hlavních beneficientù v pøípadì pøijetí zákona podle Prouzy bude bıvalı zamìstnanec Agrofertu Jaroslav Faltınek.

Pøedkladatelé návrh zdùvodòují zvıšením sobìstaènosti Èeské republiky v produkci potravin a také zkrácením dodavatelského øetìzce, což je v souladu s cílí unijní strategie „Od zemìdìlce ke spotøebiteli“ (Farm To Fork).

S prosciuttem se poèítá

„Povinnı podíl se tıká pouze potravin stanovenıch v provádìcím právním pøedpise tj. potravin v Èeské republice získatelnıch (pìstovanıch rostlin, masa chovanıch zvíøat, vyrábìnıch potravin apod.),“ stojí v návrhu. To znamená, že zákon by nemìl omezovat zahranièní speciality jako je italská šunka prosciutto, francouzská vína apod., což bylo jednou z hlavních vıtek kritikù vùèi poslaneckému návrhu z jara.

Podíl se má poèítat ze seznamu potravin, které je možné lokálnì vyprodukovat. Patøí k nim zelenina a brambory, hovìzí, vepøové, drùbeží maso a masné vırobky, oleje, mléko a mléèné vırobky, mouka a peèivo, med, øepnı cukr a slepièí vejce. Z ovoce seznam zahrnuje jen jablka a hrušky.

Èesko je závislé zejména na zahranièních dovozech zeleniny, kde je sobìstaènost cca 30 procent a na vepøovém mase, které je z témìø z poloviny ze zahranièní produkce. Hlavnì tuzemští zelináøi by mìli problém navıšit vırobu do roku 2022 tak, aby mohli zásobovat obchody èeskou zeleninou. Produkci by totiž museli bìhem dvou let navıšit o 25 procentních bodù.

Øetìzec Globus v odpovìdi pro iDNES.cz uvedl, že cílového podílu 65 procent není možné dosáhnout. Ve vısledku by to pak odnesl i zákazník. „Je dùležité upozornit, že by se také musel omezit sortiment podle urèité definice. Zbrzdily by se rovnìž inovace, protože by nebyla žádná potøeba vyvíjet nìco nového. A samozøejmì by hrozil rùst cen,“ sdìlila mluvèí Luftia Volfová.

Z cizího prasete už nebude èeská šunka

U masa navíc návrh zpøísòuje definici toho, co se považuje za èeské. Nestaèilo by už, aby zvíøe bylo v ÈR poraženo a zpracováno, ale muselo by se zde také narodit a chovat. Podle Tomáš Prouzy by to poškodilo lokální producenty, kteøí si nechávají dovážet selata z Dánska nebo prodávají živá zvíøata na jatka do Nìmecka kvùli vıhodnìjší cenì a nazpìt vozí zpracované maso.

„Poškodí to možnost tìch menších a schopnìjších lépe obchodovat a bere jim to šanci více si vydìlat, naopak to zvedne zisky velkozpracovatelùm. Je to skvìlı nástroj na vypisování novıch dotaèních titulù, o což jde pøedevším,“ øíká a pøipomíná, že už na jaøe situace s koronavirem pomohla k vypsání dotací ètyøi miliardy korun na navıšení sobìstaènosti v Èesku.

U jednosložkovıch potravin jako je maso, mléko nebo vinaøské produkty by pro splnìní definice èeské potraviny muselo pocházet ze 100 procent z Èeska. U vícesložkovıch, jako jsou masné vırobky, staèí 75 procent.

Návrh kritizuje také Asociace soukromıch zemìdìlcù, ta pøitom zastupuje malé farmáøe, kterım by podle pøedstav autorù zákona mìla regulace pomoci.

„Je to celé nesmysl, divadlo pro lidi, které je jednak vìcnì nerealizovatelné a jednak to je neprùchodné z hlediska evropského práva.“

„Je to celé nesmysl, divadlo pro lidi, které je jednak vìcnì nerealizovatelné a jednak to je neprùchodné z hlediska evropského práva – což je mimochodem jen dobøe. Taková opatøení jsou Pandoøinou skøíòkou, která se mohou obrátit rychle proti ÈR tøeba v jinıch oborech. Trh EU je spoleènı a to je smysl a základ fungování EU,“ míní pøedseda Jaroslav Šebek.

Upozornil, že skuteèné funkèní øešení spoèívá ve zmìnì struktury èeského zemìdìlství a potravináøství, v nastavení jinıch priorit smìrem k podpoøe lokálních trhù nebo podpoøe modelu rodinnıch farem.

Pùvodní návrh byl skuteènì v rozporu s evropskım právem. Ministerstvo zemìdìlství v principu proti návrhu není, prioritnì chce ale pomoci lokálním vırobcùm tím, že zmìní zákon o zadávání veøejnıch zakázek tak, aby školy, nemocnice nebo domovy pro seniory mohly vedle ceny soutìžit i na pùvod. Více o tomto zámìru ètìte zde.

„Jestliže nìkdo podá pozmìòovací návrh – a je v uvozovkách jedno, jestli bude podíl urèen na 65 procent, 75 procent nebo 85 procent – øíkáme, že je nutné, aby byl v souladu s evropskımi pravidly a prošel notifikací v Bruselu. Pokud to nìkdo navrhne, budeme s tím souhlasit s touto podmínkou,“ uvedl nedávno ministr zemìdìlství Miroslav Toman (ÈSSD) v rozhovoru pro iDNES.cz.

Football news:

Modric on Real Madrid: We are missing just a little bit. We will get better and have a good season
Joel Matip: Atalanta is a threat to any team in Europe
Zidane on Real Madrid without Ramos: We must correct the statistics of games without him. We understand how difficult it will be
Pep Guardiola: Manchester City are not obsessed with the Champions League. We want to perform as well as possible
Lazio may sell Alberto due to criticism of the club. Juve, Inter and Everton are Interested in the midfielder
Messi is getting old. Barcelona must think about the future. That’O suggested Catalans sign Mbappe and Mukoko
Hans-Dieter flick: it can be very uncomfortable To play against Salzburg