Czech Republic

Ve Valašském Meziříčí se vydaly dvě stovky lidí na pochod za spravedlivé vyšetření otravy řeky Bečvy

Protestující se v nedìli ve 14:00 sešli na valašskomeziøíèském námìstí, odkud po úvodních proslovech organizátorù vyrazili k nedalekému soutoku Rožnovské a Vsetínské Beèvy. „Rùzných pochybností o vyšetøování je spousta a rádi bychom upozoròovali na to, že úøady nekonají tak, jak by konat mìly,“ øekl novináøùm organizátor akce Jan Husák.

Nedìlní pochod mìl podle Husáka upozornit zejména na „naprosto neprofesionální pøístup Èeské inspekce životního prostøedí“. Nejasnosti podle nìj panují zejména kolem existence zásadních vzorkù vody, které mìly být odebrány v den úniku kyanidù do Beèvy.

Petici za objasnìní postupu úøadù pøi vyšetøování havárie už podepsaly tisíce lidí. „Je vidìt, že to je téma, které velmi rezonuje spoleèností,“ podotkl Husák. Úøady a stát podle nìj kvùli pochybnému vyšetøování okolností havárie ztrácejí v oèích veøejnosti svoji dùvìryhodnost.

Jednatel Èeského rybáøského svazu z Hustopeèí nad Beèvou Stanislav Pernický v nedìli novináøùm øekl, že Beèva je u Valašského Meziøíèí ve smìru na Pøerov i po ètyøech mìsících od havárie stále mrtvou øekou. „Ryby, které jsou generaèní, tedy o velikosti 50 až 70 centimetrù, tam nejsou žádné,“ upozornil Pernický.

Do Beèvy byly vysazeny zatím jen drobné ryby o velikosti nìkolika centimetrù. „Pøedpokládáme, že pøežijí a život se bude postupnì rodit. Máme dohodu, že bychom na jaøe vysadili do této øeky také generaèní ryby, aby se tam mohl život rychleji obnovovat,“ uvedl Pernický, podle kterého tento proces zabere nìkolik let. Pernický je pøesvìdèen o tom, že téma záøijové havárie musí zùstat v hledáèku veøejnosti, aby se okolnosti úniku kyanidù øádnì vyšetøily.

Viník ekologické havárie z 20. záøí není známý. Policie stále èeká na vyjádøení znalce. Klíèový posudek týkající se rozborù vzorkù vody mìl být pùvodnì hotov do 20. prosince, znalec poté požádal o delší lhùtu. Policie uvedla, že pokud budou známy nové okolnosti pøípadu, tak je zveøejní. Délku vyšetøování kritizuje mnoho politikù i veøejnost. Odborníci v pondìlním poøadu Reportéøi ÈT øekli, že odebrání vzorkù po havárii na Beèvì bylo opoždìné a nedostateèné.

Deník Referendum v listopadu napsal, že se v den otravy Beèvy v chemièce Deza, která patøí do holdingu Agrofert, stala havárie. Podle deníku se incident stal v kaustifikaèní jednotce, odkud unikla smìs látek. Mluvèí Agrofertu Karel Hanzelka poté øekl ÈTK, že šlo o provozní událost, která nemìla charakter havárie a z podstaty nemohla být pøíèinou otravy.

Football news:

Font ruled out buying Holand or Mbappe in the summer: To say the opposite is to lie to Barca fans
Sporting extended the contract with coach Amorim until 2024. The club leads Portugal by a 12-point margin
Moreno has scored Villarreal's last 5 goals in La Liga. Best result at the club since Bakambu in 2017
Schalke have not won 10 matches and are last in the Bundesliga. They have 10 points in 24 games
Monchi apologized to Koeman for calling him a whiner. He also apologized to Messi
A player from the 3rd division of Guatemala was disqualified for 5 years for hitting a referee in the face
Benzema can play with Atletico. He returned to the general group of Real Madrid