Czech Republic

Většina Čechů se nechce očkovat proti covidu, až bude vakcína k dispozici. Chybí důvěra

Vakcíny proti novému typu koronaviru nyní vyvíjí a testuje øada zemí, vèetnì Èeska. Ruští vìdci pøedstavili svou vakcínu Sputnik jako první oficiálnì dokonèenou. Èesko má zatím prototyp vlastní vakcíny, který teï posoudí odborníci z Èeské vakcinologické spoleènosti. Skoro tøi pìtiny Èechù ale v aktuálním prùzkumu uvedly, že se nechtìjí proti koronaviru oèkovat. 

„Ve srovnání s jinými oblastmi státu jsou oèkování nejvíce naklonìni obyvatelé hlavního mìsta Prahy, kteøí si zøejmì uvìdomují, že žijí v nejpostiženìjším regionu a dennì se potkávají s nejvìtším poètem potenciálnì nakažených,“ sdìlil analytik STEM/MARK Radek Pileèek.

Pìtina z lidí, kteøí se nechtìjí nechat oèkovat, prohlásila, že obecnì nedùvìøuje vakcínám. Stejný podíl lidí uvedl, že pøipravované vakcíny proti covidu-19 nejsou dostateènì provìøené. Jako dùvod, proè oèkování nepodstoupit, lidé zmiòovali i to, že covid-19 podle nich není závažným onemocnìním, že vakcína nemusí být dost úèinná nebo že by oèkování mohlo mít vedlejší úèinky.

Pokud by si vakcínu museli lidé sami platit, nejèastìji by byli ochotni dát 200 až 500 korun. Tolik penìz by dala za oèkování skoro polovina z dotázaných, kteøí s oèkováním souhlasí. Více než tisíc korun by byla ochotna zaplatit jen zhruba desetina lidí.

Prùzkum provádìla agentura od 11. do 15. záøí. Zúèastnilo se ho 502 lidí ve vìku od 18 do 64 let.

Football news:

Hans-Dieter flick: I Hope Alaba will sign a contract with Bayern. Our club is one of the best in the world
Diego Maradona: Messi gave Barca everything, brought them to the top. He was not treated the way he deserved
Federico Chiesa: I hope to leave my mark in Juve. We will achieve great results
The Coach Of Benfica: I don't want us to look like the current Barcelona, it has nothing
Guardiola on returning to Barca: I'm happy at Manchester City. I hope to stay here
Fabinho will not play with West ham due to injury
Ronald Koeman: Maradona was the best in his time. Now the best Messi