Czech Republic

Vězeň utekl hned první pracovní den, do hodiny a půl ho našli uvnitř postele

Ètyøicetiletı vìzeò uprchl z firmy Modus v Dubické ulici v Èeské Lípì v pondìlí po 17. hodinì. Ve vìznici ve Stráži pod Ralskem si od prosince loòského roku odpykává tøicetimìsíèní trest za majetkovou trestnou èinnost a mimo vìznici byl poprvé od zaèátku vıkonu trestu.

V Modusu se odpoledne vymluvil na to, že odchází na toaletu. Zamíøil ale rovnou na vrátnici. Když ho chtìla zastavit vrátná, podlezl závoru a utekl.

„My jsme ho následnì hledali po celém mìstì i na hlavních vıjezdovıch komunikacích. Kromì toho jsme navštívili jednu místní rodinu, na kterou mìl mít z minulosti osobní vazbu,“ øíká policejní mluvèí Ivana Baláková.

Vìzòùv kamarád však popøel, že by se vùbec znali. „Tím, že nás snadno oklame, si byl natolik jistı, že nás dokonce pozval do své domácnosti, a se sami pøesvìdèíme, že ho nikde neschovává. Ochotnì nás provedl svım pøíbytkem a ukázal nám i ložnici. Tam se kromì jiného nábytku nacházely dvì postele s úložnım prostorem. Na jedné z nich sedìla žena, kterou jsme požádali o to, aby vstala a postel otevøela,“ popisuje Baláková.

Žena se nejprve vymlouvala na to, že to nejde, protože je postel rozbitá. Nakonec ale policistùm vyhovìla a postel otevøela. „Svìte div se, ukrıval se v ní hledanı vìzeò,“ glosuje mluvèí. 

Hledanı vìzeò žádnı odpor nekladl a nechal se z bytu v klidu odvést. Za nìkolikaminutovı okamžik volnosti se jeho trest mùže protáhnout až o pìt let.

„Pøesnì taková trestní sazba mu nyní hrozí za maøení vıkonu úøedního rozhodnutí a vykázání,“ shrnuje Baláková.

Bez trestu ale nemusejí vyváznout ani nìkteøí èlenové domácnosti, ve které policisté muže zadrželi.

„Jejich podíl na ukrıvání vìznì nyní provìøujeme. Ten mùžeme za urèitıch podmínek kvalifikovat jako pøeèin nadržování, za kterı pachateli hrozí až ètyøletı trest odnìtí svobody,“ dodává mluvèí.

Football news:

Paul Pogba: Winning the Europa League and the FA Cup are two of Manchester United's goals for this season
Manchester United's first ever Premier League win 4 consecutive games with a difference at least 3 goals
Brunu has scored 7 (4+3) points in his last 3 games for Manchester United
UEFA postponed the introduction of var in the group stage of the Europa League until the 2021/22 season
Mourinho on the match with Bournemouth: Everyone knows that there was a penalty in favor of Tottenham. Everything
Pogba scored for Manchester United for the first time in the season
Schmeichel on Manchester United's penalty against Aston Villa: there was no Foul. VAR remains a laughing stock