Czech Republic

VIDEO: Stovky sdílených aut a skútrů parkují po Praze zdarma či za pakatel

Potkat zaparkované sdílené auto èi skútr v ulicích hlavního mìsta se vám podaøí už témìø v každé ulici. Takzvanı carsharing zažívá velkı rozmach.

„Nyní zákazníkùm nabízíme celkem 270 aut, pøièemž do konce roku bychom poèet rádi navıšili na 500. Vìtšina aut jsou kompaktní Toyoty Yaris s hybridním pohonem a zbytek jsou vìtší a pohodlnìjší hybridní Toyoty Corolly. Reagovali jsme tak na poptávku po vìtších autech na delší cesty mimo Prahu,“ øíká marketingovı manažer firmy anytime Vojta Coufal.

Patrnì nejvíce jsou v ulicích vidìt vozy spoleènosti Car4way. „V Praze máme 800 aut rùznıch kategorií. Najdete u nás Citigo, Fabii, Scalu, Karoq, Octavii a užitkovı Caddy Van Maxi,“ uvedla koordinátorka marketingu Adéla Bergmanová.

Naopak napøíklad re.volt svá netradièní malá žlutá autíèka už lidem k pùjèování neposkytuje. „Mìli jsme jich dvacet, postupnì je bohužel stahujeme z provozu a využíváme je pro rozvoz baterií po mìstì,“ uvedl øeditel spoleènosti Pavel Kuchta.

Pro zmìnu ale investují do motorek a skútrù. „Na konci srpna budeme mít v Praze 200 skútrù,“ dodal.

V Praze se tedy pohybuje zdaleka pøes sdílenıch tisíc aut a stovky skútrù, které pochopitelnì musí nìkde parkovat. Pražskı magistrát vychází firmám vstøíc a umožòuje jim zùstávat v zónách placeného stání opravdu za pakatel.

„Auta platí 100 korun za rok a skútry jakožto jednostopá vozidla neplatí nic,“ sdìlil Pavel Kuchta z re.volt.

Ostatní firmy nesdìlily, kolik za parkovné roènì do mìstské kasy odvádìjí. Odkázaly na Asociaci èeského carsharingu, která podmínky vyjednala. „Pøístup pražského magistrátu je jednotnı ke všem firmám, které chtìjí provozovat carsharing a parkovat v parkovacích zónách. Tudíž se èástka, pokud je mi známo, neliší,“ sdìlil pøedseda asociace Roman Filip na dotaz, zda všechny spoleènosti platí sto korun za auto na rok. 

Mluvèí pražského magistrátu Tadeáš Provazník následnì informaci potvrdil s tím, že jde o manipulaèní poplatek. Že by kvùli rostoucímu poètu sdílenıch aut a skútrù plánovali omezit poèet parkovacích míst, která mohou zabírat, odmítl.

„Nevidíme k tomu dùvod, jelikož carsharing má pro Pražany nesporné vıhody a pomáhá omezovat poèet automobilù v ulicích. Celkovì se navíc jedná o zanedbatelné množství automobilù ve vztahu k poètu vydanıch oprávìní - v øádech desetin procenta,“ uvedl Provazník.

V zónách ano, u obchodního centra ne

Když auto vracíte, mùžete ho tedy bezplatnì nechat v modrıch i fialovıch zónách. „Kde naopak auto vrátit nelze, jsou placená parkovištì nebo veškerá podzemní parkovištì a parkovištì v obchodních centrech,“ upozornil Vojta Coufal z anytime.

Každá firma má navíc vlastní zóny, kde mohou øidièi auto nechat. Napøíklad anytime ji nedávno rozšíøil i do okrajovıch èástí Prahy, jako jsou Petrovice, Èakovice èi Kyje. Zóna Car4way pokrıvá úplnì celé mìsto. „A novinkou je, že zákazník mùže dojet autem až na Letištì Václava Havla a tam ho zaparkovat na urèeném místì v blízkosti Terminálu 1,“ upozoròuje koordinátorka Adéla Bergmanová.

Zatímco auta bıvají zaparkována správnì, se skútry lidé chybují. Aèkoliv napøíklad aplikace BeRider je upozoròuje, že nesmí stroj nechat stát na chodníku, èasto ho tam mùžeme potkat.

Nìkdy navíc øidièi postaví skútry mezi auta tak, že zablokují parkovací místo, do kterého by se krásnì jeden vùz vešel.

Football news:

Ivan Perisic: it was an incredible Year in Bayern. I took three trophies and played in a great team
Leicester can rent Germany defender TA from Bayer. Compensation - 40 million euros
Kevin de Bruyne: would Prefer to score 5 goals and give 5 assists for the season, but win the Premier League
Javi Martinez leaves Bayern Munich. He won the treble twice with the club
Roma received a technical award for a childish mistake-they did not include a 23-year-old player in the adult application. The General Secretary of the club has already quit
The ball with children's drawings will be played in the match for the UEFA super Cup
Barcelona earned the most in the season - 840.8 million euros. Real Madrid - second, Manchester United - third