Czech Republic

VIDEO: Svobodná dáma - dřevorubec. Olga Havlová očima Anny Geislerové

Tvùrci Havla byli podle Geislerové velmi peèliví, což má ráda. „Pøíprava, kdy všichni všechno rozebíráme, diskutujeme o tom, kdo koho hraje, co o nìm ví, o kom mluví a z jakıch kdo èerpá zdrojù, je má oblíbená èást natáèení,“ vzpomíná hereèka. „Bavilo mì taky dívat se na Viktora Dvoøáka, protože on opravdu vypadá jako Havel,“ dodává o pøedstaviteli titulní role.

Když jí režisér Slávek Horák nabídl roli Olgy, byla dojatá. „Na Olze Havlové je zajímavé a svım zpùsobem obdivuhodné, jak byla skromná. Nikam se nedrala. S ní je hroznì tìžké najít nìjaké rozhovory. Témìø neexistují. Její tlumoèník mi vyprávìl, jak mu øíkala - Vezmi to za mì, mì to nebaví, já jdu na cigáro. Byla taková dáma-døevorubec, ale to je jen moje pøedstava o ní poskládaná z rùznıch støípkù a z knih o ní,“ podotıká Geislerová.

Na záhadné postavì se jí líbil kontrast: „Obyèejná holka ze Žižkova vyuèená u Bati, ostrá, rázná, praktická - a pøesto pùsobila jako královna, noblesní aristokratka, krásná a dùstojná žena. Na jedné stranì uzavøená, moc lidí si k sobì nepouštìla, na druhou stranu organizovala akce na Hrádeèku, veèírky a happeningy. Musela bıt strašnì zábavná. Ale když zavelela, že se jde spát, tak s ní nikdo nediskutoval. Velmi silná osobnost,“ míní hereèka.

Osobnì Olgu Havlovou potkala jen nìkolikrát, na jedné premiéøe jí byly i s Táòou Vilhelmovou pøedstaveny, ale myslí se, že jako jako „mladé zpovykané hereèky“ ji nijak nezaujaly. S Václavem Havlem se potkala víckrát: „Mùj nejoblíbenìjší zážitek s ním byl na karlovarském filmového festivalu, kdy nám z legrace napsal amnestii na úètenku z baru,“ vzpomíná.

Kdyby mìla svou postavu Olgy Havlové popsat tøemi slovy, zvolila by hereèka pøívlastky silná, upøímná a nedostupná. „Ale tøi slova mi nestaèí, pøidala bych ještì tolerantní a stoprocentnì svobodná. Nesnesla jakékoli omezení pro sebe a ani jiné neomezovala. Ve všech dobách, i za prezidentskıch ochranek, byla vždy svobodná a krásná,“ míní Anna Geislerová.

Hereèèinu promìnu v roli Olgy Havlové od 60. let po rok 1989 najdete na videu.

Football news:

Inter have not yet decided on Conte's future. Everything will be decided after the Europa League
Haji resigned as Viitorul's coach
Karim Benzema: Ronaldo's Game made me love football
Sanchez will break his contract with Manchester United and leave for Inter for free. It will receive 7 million euros a year
Lautaro Martinez: we will Continue to do everything possible for Inter
Albert Ferrer: Barca need to become independent of Messi. Others should play more
Conte on rumors about Juve: I will sue whoever wrote this, as well as the editor-in-chief of this newspaper