Czech Republic

Volby v Bělorusku doprovází strach a zatýkání, kritici se boji o život

Nìkteøí bìloruští volièi, kteøí hlasují v Èesku, si stìžují na opatøení pøijatá jejich ambasádou v Praze. „Bìloruské velvyslanectví v Èesku cílenì dìlá všechno možné, aby mohlo volit co nejménì lidí. Zcela úmyslnì otevøeli pouze jednu pøepážku, kde jsou schopni obsloužit jen 10 lidí za hodinu. Vedle velvyslanectví se pøirozenì vytvoøila obrovská fronta, kde již od rána èekají volièi,“ popsala pro portál iDNES.cz volièka Anastasia.

Podle ní ve frontì stále stojí kolem 500 lidí. „Vedení mìsta v prùbìhu dne zajistilo alespoò chemické toalety, aby zabránilo kolapsu okolní infrastruktury. 

Dobrovolníci roznášejí vodu a podporují tak èekající volièe,“ dodala Bìloruska.

Bìlorusové èekají ve frontì pøed ambasádou Bìloruska v Praze, kde hlasovali v...

Bìlorusové èekají ve frontì pøed ambasádou Bìloruska v Praze, kde hlasovali v prezidentskıch volbách. (9. srpna 2020)

Strach a zatıkání

Hlavní protikandidátkou pìtašedesátiletého Lukašenka je Svjatlana Cichanouská, která se rozhodla ve volbách kandidovat místo svého manžela, vìznìného blogera Sjarheje Cichanouského. 

Kvùli obavám o svou bezpeènost strávila Cichanouská noc na nedìli mimo svùj domov. Již døíve odvezla ze zemì do bezpeèí i své dìti, protože jí bylo vyhrožováno, že o nì pøijde, jestliže se z prezidentského klání nestáhne. 

Podle pozorovatelù èelí již více než ètvrtstoletí vládnoucí Lukašenko v letošním hlasování nejsilnìjší opozici za poslední léta. Pøedvolební mítinky Cichanouské v mnoha bìloruskıch mìstech pøilákaly do ulic tisíce lidí.  Volební kampaò poznamenalo masové zatıkání i zesílené represe vùèi kritikùm režimu, kterı je oznaèován za poslední diktaturu v Evropì.

I probíhající prezidentské volby doprovází zatıkání novináøù. Ulice Minsku zaplnila vojenská vozidla, informují bìloruští i zahranièní novináøi na Twitteru.

Podle lidskoprávních organizací bylo zatèeno na 1 300 odpùrcù tvrdou rukou vládnoucího Lukašenka. V sobotu, tedy jen den pøed hlasováním, policie zadržela i šéfku volební kampanì Cichanouské Mariju Marozovou. Není jasné, co je dùvodem jejího zadržení. 

V nedìli se na sociálních sítích objevila informace, že zemi kvùli obavám o svou bezpeènost opustila i Veronika Capkalová, která stála dosud po boku Cichanouské. Capkalová je manželkou bıvalého prezidentského kandidáta Valeryje Capkala, kterı ze zemì kvùli obavám ze zatèení uprchl již pøed nìkolika tıdny. Podle mluvèí Cichanouské bylo ráno zadrženo osm dalších lidí z jejich volebního tımu. 

Blokáda internetu

Podle stanice Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL) informovali zpravodajové jen pár hodin po otevøení volebních místností, že úøady v Minsku oèividnì zablokovaly pøístup k internetu a sociálním sítím v centru bìloruské metropole. Facebook, Messenger, YouTube, Instagram a WhatsApp, všechny tyto aplikace zaznamenávaly vıpadky spojení pøes mobilní internet. Nepøístupné jsou podle novináøù i dvì lokální webové stránky monitorující volební dìní.

Roman Vasjukoviè, reportér živého zpravodajství z volebního dne v Minsku pro Current Time TV, øekl, že blokády internetu komplikují a znemožòují nezávislım médiím informovat o volebních nesrovnalostech, které zdokumentovala.

Dokonce i zpravodajové ruskıch státních médií si stìžovali, že už nic nefunguje. „Nefunguje YouTube, Skype, e-mail ani Messenger,“ napsala napøíklad šéfredaktorka ruské zahranièní televize RT Margarita Simonjanová na Telegramu. Zpravodajskı kanál podle ní ještì s omezeními funguje, nedají se už ale vkládat fotografie ani videa. „Tak je to v celém Bìlorusku,“ poznamenala Simonjanová.

I když se volební místnosti otevøely až dnes ráno, podle volební komise již více než 40 procent volièù hlasovalo pøedem v takzvaném pøedèasném hlasování. To je podle opozice hlavní zpùsob, jak režim vısledky voleb falšuje. „Pìt nocí volební urny nikdo nehlídal, což dává úøadùm široké pole pùsobnosti pro manévrování,“ uvedla k této praxi již døíve Veronika Capkalová. Na sociálních sítích se objevily informace, že v nìkterıch volebních místnostech již došly hlasovací lístky. Jak to ironicky komentovali uživatelé internetu: „To se stává, když falšuješ pøíliš urputnì a odhodlanì.“ 

Hlasování konèí v 19:00 SELÈ. Krátce poté se oèekávají odhady vısledkù. Na zveøejnìní oficiálních vısledkù má komise deset dnù, ale obvykle se tak dìje den po hlasování. Pøed pìti lety byl Lukašenko prohlášen vítìzem ještì v noci.

Letošní volební klání se vyznaèovalo nìkolika unikátními úkazy. Není jasné, jak dùvìru v prezidenta ovlivnila koronavirová nákaza. Lukašenko virus zlehèoval a vláda proti jeho šíøení nepøijala prakticky žádná opatøení. Prezident pøitom sám nedávno pøiznal, že nemoc bez pøíznakù pøechodil.

Velkou kauzou v Bìlorusku se stala údajná teroristická hrozba, kterou mìl mít na svìdomí tradièní spojenec Bìloruska Rusko. Bìloruské úøady zadržely  32 údajnıch ruskıch žoldákù v sanatoriu v metropoli Minsku. Podle úøadù patøí muži k takzvané Vagnerovì soukromé vojenské spoleènosti, která za ruské zájmy válèí mimo jiné na Ukrajinì, v Sırii nebo Libyi. V Bìlorusku pak prı mìli ve spolupráci s opozicí destabilizovat situaci pøed hlasováním. 

Football news:

Mauricio Pochettino: To lead Real Madrid is my dream. I was contacted by Benfica and Monaco
Steaua and Serbia's Backa Topola played 6:6 in the Europa League. For the first time in the history of European competitions, both teams scored 5+
B-36, Senderyuske and Kolos from the village of Kovalevka. These teams, unlike Dynamo, reached the next round of the Europa League
💥 A Europa League match in which everything seems crazy: the score is 6:6, a comeback with five, a winning penalty shootout from the debutant goalkeeper
Depay may move to Milan from Lyon as part of a Package deal
Rafael Benitez: The rivalry with Jose was good for the game. Liverpool were able to compete with Chelsea
Liverpool can play Arsenal, Tottenham can play Chelsea in the 4th round of the League Cup