logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Czech Republic

Volfefe index bude sledovat dopad Trumpových tweetů na finanční trhy

Název indexu je parodií na tajemnı Trumpùv tweet „covfefe“ z kvìtna 2017 a zkráceninou slova „volatility“ (kolísavost trhù). Burzovní index je postaven na tom, že prezidentovo tweetování má statisticky vıznamnı dopad na vınosy americkıch vládních dluhopisù.

Trhy dokážou rozhıbat zejména tweety obsahující slova jako „Èína“, „miliarda“, „produkty“, „demokraté“ nebo „velkı“, zjistili analytici americké JPMorgan Chase & Co, píší Los Angeles Times.

I podle dat investièní banky Bank of America Trumpovo chování na sociálních sítích ovlivòuje finanèní trhy. Když prezident tweetuje hodnì, burzovní vınosy vıznamnì klesají. Když se naopak odmlèí, trh zaène rùst rychleji. 

Prùmìrnì se na jeho twitterovém úètu objeví 10 zpráv dennì. Od jeho inaugurace v roce 2017 se poèet tweetù vyšplhal k 10 tisícùm, tvrdí analıza JPMorgan. 

Zhruba desetina jeho tweetù od zvolení prezidentem v listopadu 2016 se tıkala témat, která americké trhy sledují. V posledních tıdnech se podle expertky spoleènosti Citigroup Sukrity Chatterjiové zamìøily na dolar a americkou centrální banku. 

Komentáøe na Twitteru amerického prezidenta prohledává také napøíklad aplikace vyvinutá Rachel Mayerovou, která døív pracovala pro JPMorgan. Když její software natrefí na zmínku o nìkteré z veøejnì obchodovanıch spoleèností, umí na to uživatele upozornit. Napøíklad, když Trump tweetuje o CNN a stanici podezírá z nepravdivıch zpráv, upozornìní mohou dostat akcionáøi mateøské spoleènosti CNN Time Warner.

All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO