logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Czech Republic

Will zůstává v reprezentaci neporažený, oslavil první nulu

Will na úvodní akci Euro Hockey Tour vychytal dvì vıhry a pustil jedinı gól pøi ètvrteèním triumfu 3:1 nad Švédskem v Leksandu. V sobotu byl u vítìzství 3:2 po samostatnıch nájezdech nad Finskem Marek Langhamer. „Je to o každém hráèi v tom tımu, a je to hráè nebo tøetí gólman Karel Vejmelka, kterı nenastoupil,“ øekl Will.

„Tento turnaj jsme pomohli my klukùm a pøíštì to zase mùže bıt naopak. Tak to prostì je, že nìkdy pomùžou gólmani a nìkdy hráèi. Jsem rád, že jsme vyhráli turnaj, vyhráli jsme tøi zápasy, takže super,“ pochvaloval si sedmadvacetiletı odchovanec Plznì.

Will v úvodu utkání èelil náporu sborné. „My jsme to oèekávali, byli jsme na to pøipravení a jsem rád, že jsme na to dobøe zareagovali. To se mùže stát, že má tım dobrı pohyb a zamkne vás. Já jsem rád, že jsme se z toho dostali,“ uvedl Will.

V utkání èelili Èeši celkem ètyøem oslabením ve tøech proti pìti v celkovém souètu trvajících tøi minuty a 19 vteøin. „To jsem asi ještì nezažil, na druhou stranu jsme to naprosto skvìle uhráli,“ pochvaloval si Will.

„Ani bych neøekl, že by tam mìli nìjakou naprostou gólovku. Dobøe jsme úhlovali hokejkama. Když bylo potøeba, tak jsme ve správnı okamžik skoèili do støely. Klobouk dolù pøed klukama, jak to odbránili. Já jsme tam opravdu nemìl žádnou t잚í práci,“ prohlásil Will, kterı v únoru pøi debutu v národním tımu vychytal na Švédskıch hrách ve Stockholmu vıhru nad Finskem 3:1.

Na èisté konto nemyslel. „Já se snažím soustøedit pouze na moji hru, ale samozøejmì vím, jaké je skóre. Ale snažím se na to nedívat,“ prohlásil Will.

Èeši dokázali turnaj Karjala vyhrát podruhé v historii a navázali na triumf z roku 2012. Podle Willa k tomu vedla øada faktorù.

„Dobrá pøíprava od trenérù, dobrá parta klukù, kteøí byli soustøedìní každı trénink a každı zápas. Dneska tøeba únava byla trošku víc znát, i pøesto jsme odehráli vıbornı zápas. Byli jsme konzistentní celou dobu a nebyl tam v tìch tøech zápasech žádnı vıpadek,“ dodal Will.

Themes
ICO