Czech Republic

ŽIVĚ: Sněmovna se má zabývat situací v nemocnicích v Pardubickém kraji, nebude to ale ve středu

Informace o situaci v Pardubickém kraji a o tom, jak vláda hodlá øešit situaci s kolapsem zdravotnickıch zaøízení, si vyžádal pøedseda poslancù TOP 09 Vlastimil Válek. „Myslím si, že je nezbytnì nutné vtáhnout do systému láznì a lázeòská zaøízení. A je potøeba daleko intenzivnì vtáhnout do systému praktické lékaøe. Není možné to nechávat na krajích,“ uvedl Válek. Vláda by podle nìj mìla v tomto smìru schválit své naøízení.

Nemocnice v Pardubickém kraji vyhlásily v úterı kvùli kritické situaci stav hromadného postižení osob. Znamená to, že zdravotníci se nemohou vìnovat stejnì každému pacientovi, ale musí stanovit priority ošetøování. Nemocnice vyèerpaly lùžkové kapacity, potıkají se i s nedostatkem personálu.

Protiepidemická opatøení chtìl podobnì jako v úterı probrat místopøedseda poslancù TOP 09 Dominik Feri. Argumentoval tím, že opatøení jsou nepromyšlená napøíklad v prokazování místa bydlištì, které se liší od místa trvalého pobytu. Podle Feriho také nìkteøí policisté vyžadují pracovní potvrzení pro každı den a v papírové podobì.

Opozice se rovnìž neúspìšnì pokusila odložit schvalování zákona o pøechodu k nízkouhlíkové ekonomice, kterı se tıká financování plánované pøístavby Jaderné elektrárny Dukovany. Opozice, která chce na rozdíl od vládního tábora uzákonit bezpeènostní záruky vıbìrového øízení na dodavatele stavby, se podobnì jako pøi minulıch projednáváních rozhodla schvalování opìtovnì oddálit obsáhlımi vystoupeními. Snìmovna proto øeènickou dobu zkrátila na deset minut pro jednoho poslance, kterı smí vystoupit nejvıše dvakrát. Nevztahuje se to ale na stanoviska snìmovních frakcí.

Football news:

Giorgio Chiellini: If Ronaldo is a problem, then I would like to have more of those problems
Kane injured his ankle in the match against Everton
Kane became the record holder for the most goals in the Premier League for players without a title, beating Fowler
Ancelotti's 2-2 win over Tottenham: One of Everton's best home games. The fate of entering the European Cup will be decided in the last game
Mourinho on Pogba's words about him: I don't care what he says. Not Interesting
Mourinho on Everton penalty: No comment. Having experience, I just laugh at such moments
Kane came out on the 7th place in the list of the best scorers of the Premier League. He has 164 goals