Joroisissa sijaitsevan Attendo Jalavan toiminnassa havaittiin useita puutteita. Toiminta saa toistaiseksi kuitenkin jatkua, mutta viranomaiset odottavat selvitystä. Kuvituskuva. Kari Mankonen / SKA

Attendo Oy : n hoivakoti Joroisissa on joutunut valvontaviranomaisten hampaisiin siellä havaittujen puutteiden vuoksi .

Itä - Suomen aluehallintovirasto suuntasi tarkastuskäynnille Attendo Jalava - toimintayksikköön 5 . 2 . sen jälkeen, kun Varkauden sosiaali - ja terveystoimesta ilmaistiin huolta hoitokodin tilanteesta . Ilmoitukset ja valvontakäyntien tarkastuskertomukset antoivat syytä epäillä, että yksikön toiminnassa on puutteita .

Huoli osoittautui viikko takaperin toteutetulla käynnillä aiheelliseksi . Tarkastuskäynnillä havaittiin merkittäviä puutteita henkilöstömitoituksessa ja - rakenteessa, lääkehoidon toteuttamisessa ja asukkaiden yksilöllisen palvelu - ja hoitosuunnitelman mukaisen hoidon ja hoivan toteuttamisessa . Lisäksi yksikön asiakkaiden asiakirjamerkintöjen laatimiseen liittyvät käytännöt olivat puutteellisia .

– Tarkastuskäynnillä jäi epäselväksi, tietävätkö kaikki henkilökunnasta hoito - ja palvelusuunnitelman merkityksen tai mistä sen voisi käydä lukemassa, aluehallintovirasto toteaa tarkastuksen jälkeen lähettämässään tiedotteessa .

Lääkehoidon ja henkilökunnan ammatillisuuden puutteiden lisäksi perushoivan jälkeen yksikössä ei jää aikaa ulkoiluun ja viriketoimintaan .

Luvataan parantaa

Attendo esitti tarkastuskäynnin lopuksi selvityksen toimenpiteistä, joihin se ryhtyy tilanteen parantamiseksi . Yövuoroon lisättiin toinen koulutettu hoitaja ja nimettiin uusi vastuuhenkilö .

Heti seuraavasta päivästä alkaen henkilöstöön lisättiin sairaanhoitaja ja kaksi lähihoitajaa, jotta henkilöstön rakenne vastaisi paremmin tarvetta . Lisäksi sijainti - ja sijoittajakunta valvoo yksikön toimintaa ja yöpartio käy yksikössä öisin .

Attendon antaman selvityksen myötä aluehallintovirasto katsoi, että toiminta voi toistaiseksi jatkua . Etelä - Savon sosiaali - ja terveyspalvelujen kuntayhtymä siirsi kuitenkin Attendo Jalavaan sijoittamansa asiakkaan omaan yksikköönsä .

Asukkaille terveystarkastukset

Asukkaiden hyvinvoinnin varmistamiseksi Varkauden sosiaali - ja terveystoimi teki Attendo Jalavan asukkaille terveystarkistukset aluehallintoviraston tarkastuskäynnin jälkeen . Samassa yhteydessä asukkaiden lääkitykset tarkistettiin mahdollisten virheiden varalta .

Saamiensa selvitysten perusteella Attendon on vielä hankittava tarpeelliset selvitykset Itä - Suomen aluehallintovirastolle . Niiden perusteella varmistetaan, että nyt havaitut epäkohdat on korjattu pysyvästi ja toimipisteeseen on valittu vakituinen vastuuhenkilö . Myös henkilöstömäärän tulee vakiintua annetun luvan mukaiseksi .

Vasta viime perjantaina Länsi - ja Sisä - Suomen aluehallintovirasto keskeytti Attendon Alavudella sijaitsevan Pelimanni - hoivakodin toiminnan . Aluehallintovirastoilla on vielä vireillä lukuisia valvontoja, joilla pyritään varmistamaan hoivakotien asianmukainen toiminta .